ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HOM MÍA GIỐNG ĐẾN TỶ LỆ MỌC MẦM

Xem các bài khác
Số trang của bài
77-80
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HOM MÍA GIỐNG ĐẾN TỶ LỆ MỌC MẦM

Tên tác giả
Cao Anh Đương , Phạm Văn Tùng, Võ Văn Lương
Category
Monthly Journal
Title

Effects of sugarcane setts treatment methods on germination rate

Author
Cao Anh Duong, Pham Van Tung, Vo Van Luong
Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện tại Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (NASU), xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An trong tháng 12/2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy xử lý kép hom mía giống bằng nước nóng (520 C trong 30 phút, sau đó là 500 C trong 2 giờ) có tỷ lệ mọc mầm cao hơn xử lý đơn (500 C trong 3 giờ) từ 6,1 – 72,7%. Khi xử lý kép hom mía giống bằng nước nóng, hom 2 mắt mầm có tỷ lệ mọc mầm cao hơn hom 1 mắt và 3 mắt mầm. Còn khi xử lý đơn, không có sự khác biệt có ý nghĩa về tỷ lệ mọc mầm giữa các loại hom 1 mắt, 2 mắt và 3 mắt mầm. Sau khi xử lý kép bằng nước nóng, nếu xử lý tiếp bằng thuốc trừ nấm sẽ làm tăng tỷ lệ mọc mầm từ 13,9 - 39,4%. Hom mía giống chỉ xử lý bằng thuốc trừ nấm Benlat C 50 WP trước khi trồng có tỷ lệ mọc mầm cao hơn so với hom không xử lý.

Abstract

This study was carried out in the Nghe An Sugar limited liability company (NASU) in Nghia Xuan commune, Quy Hop district, Nghe An province in December, 2015. The research results showed that sugarcane setts treated by double hot-water dip (520 C for 30 minutes followed by 500 C for 2 hours) had the germination rate higher than that by single hot-water dip method (500 C for 3 hours) from 6.1 - 72.7%. When sugarcane setts were treated by double hot-water dip method, the germination rate of two bud setts was higher than that of one and three bud setts. But when treated by single hot-water dip method, there were no significant difference on the germination rate among one, two and three bud setts. After treating by double hot-water dip method, if it continues to treat by fungicide, it could increase the germination rate from 13.9 – 39.4%. Bud setts were treated only by fungicide namely Benlat C 50 WP before planting had the germination rate higher than untreated bud setts.

Từ khoá / Keywords

Mía
xử lý hom
tỷ lệ mọc mầm
Sugarcane
setts treatment
germination rate