• ẢNH HƯỞNG CỦA BRASSINOLIDE ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH LÝ, SINH HÓA CÂY LÚA BỊ MẶN (6‰) Ở GIAI ĐOẠN MẠ

ẢNH HƯỞNG CỦA BRASSINOLIDE ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH LÝ, SINH HÓA CÂY LÚA BỊ MẶN (6‰) Ở GIAI ĐOẠN MẠ

Xem các bài khác
Số trang của bài
44-49
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA BRASSINOLIDE ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH LÝ, SINH HÓA CÂY LÚA BỊ MẶN (6‰) Ở GIAI ĐOẠN MẠ

Tên tác giả
Lê Kiêu Hiếu, Phạm Phước Nhẫn, Nguyễn Bảo Vệ
Category
Monthly Journal
Title

Effects of brassinolide on physiological and biochemical characteristics of salinity ( 6) tolerant rice in the seedling stage

Author
Le Kieu Hieu, Pham Phuoc Nhan, Nguyen Bao Ve
Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu xác định ảnh hưởng của nồng độ brassinolide tối ưu lên một số đặc tính sinh lý, sinh hóa của cây lúa ở giai đoạn mạ trong điều kiện lúa bị mặn 6‰. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên trong điều kiện nhà lưới, 1 nhân tố, với các nồng độ brassinolide: 0,00; 0,05; 0,10; 0,20; 0,40 mg/L và 3 lần lặp lại. Kết quả thí nghiệm cho thấy: Ở độ mặn 6‰, ủ giống với brassinolide 0,05 mg/L làm gia tăng trọng lượng tươi và khô của cây lúa và hoạt tính enzyme protease tăng 0,057 Tu/mgprotein so với đối chứng. Ủ giống với brassinolide ở 5 nồng độ nói trên cho hàm lượng proline tăng từ 17,36 - 36,61% so với đối chứng, trong đó nồng độ 0,20 mg/L cải thiện hàm lượng proline tốt nhất cũng như giúp cải thiện hàm lượng các sắc tố quang hợp (chlorophyll a và carotenoids). Các nồng độ 0,10; 0,20; 0,40 mg/L của brassinolide làm tăng hoạt tính catalase ở các mức khác nhau và nồng độ 0,10 mg/L cải thiện hoạt tính catalase cao nhất (tăng 81,33% so với đối chứng). Ủ giống với brassinolide làm tăng hàm lượng khoáng trong cây: 0,10 mg brassinolide /L làm tăng khoáng Nts lên 10,97% và 0,05mg brassinolide /L làm tăng khoáng Pts lên 39,19% so với đối chứng, trong khi khoáng Nats trong cây giảm từ 9,57 - 15,43% so với đối chứng khi hạt giống được ủ với brassinolide.

Abstract

The experiment was carried out at the seedling stage of rice to determine the optimal concentrations of brassinolide on some biochemical physiological properties of rice seedlings exposed to saline condition 6‰. The experiment was laid out in randomized factorial design (CRD), one factor: Concentrations of brassinolide (0; 0.05; 0.10; 0.20; 0.40 mg/L) and 3 replicates. Results showed that: Incubation of seed with brassinolide 0.05 mg/L increased fresh and dry weight of rice and protease enzyme activity increased 0.057 Tu/mgprotein compared with the control. Incubation of seed with brassinolide at above mentioned 5 concentrations, all showed proline content increased from 17.36 - 36.61% compared with the control, in which the concentration of brassinolide 0.20 mg/L improved the best proline content as well as improved levels of photosynthetic pigments (chlorophyll a and carotenoids); concentrations of 0.10; 0.20; 0.40 mg/L brassinolide increased catalase activity at different levels and concentration of 0.10 mg/L improved the highest catalase activity (increased 81.33% compared with the control). Incubation of seed with brassinolide increased the mineral content in plants and concentration of 0,10mg/L brassinoide increased the content of mineral N ts by 10.97% and concentration of 0.05 mg/L brassinoide increased mineral absorption Pts 39.19 % compared with the control, while the Na ts mineral in the plant decreased from 9.57 - 15.43%  ompared with the control when the variety was incubated with brassinolide.
 

Từ khoá / Keywords

Brassinolide
đất mặn
proline
chất khoáng
enzyme protease
Brassinolide
salt soil
proline
mineral content
protease enzyme