• ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG CHẤT KHOÁNG LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG CUA BIỂN (Scylla paramamosain)

ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG CHẤT KHOÁNG LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG CUA BIỂN (Scylla paramamosain)

Xem các bài khác
Số trang của bài
55-59
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG CHẤT KHOÁNG LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG CUA BIỂN (Scylla paramamosain)

Tên tác giả
Châu Tài Tảo , Trần Ngọc Hải
Category
Monthly Journal
Title

Effect of mineral supplementation on growth and survival rate of Mud crab larvae (Scylla paramamosain)

Author
Chau Tai Tao and Tran Ngoc Hai
Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm tìm ra liều lượng bổ sung chất khoáng thích hợp lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng cua biển. Nghiên cứu gồm 5 nghiệm thức bổ sung liều lượng chất khoáng khác nhau lần lược là 0 (đối chứng); 20; 40; 60 và 80 ml/m3 , bể ương có thể tích 120 lít, độ mặn 30 ‰, mật độ 150 con/lít. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ biến thái sau 21 ngày ương ở nghiệm thức bổ sung chất khoáng 40 mL/m3 (6,23±0,20) lớn nhất khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Chiều dài và tỷ lệ sống của cua ở giai đoạn đầu (cua 1) ở nghiệm thức bổ sung chất khoáng 40 mL/m3 lần lược là (2,74±0,05 mm) và (7,8±1,5%) cao nhất khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại, thấp nhất là ở nghiệm thức không bổ sung chất khoáng (2,13±0,07 mm) và (3,5±0,7%). Kết quả nghiên cứu cho thấy bổ sung chất khoáng với liều lượng 40 mL/m3 thì tăng trưởng và tỷ lệ sống của cua 1 là tốt nhất.

Abstract

The study aimed to find out a suitable supplement dose of mineral on growth and survival of mud crab larvae (Scylla paramamosain). The study included five treatments with different supplement dose of mineral as 0; 20; 40; 60; and 80 mL of mineral/m3 . Experimental tank volume was 120 liter, water salinity was 30 ‰ and stocking density of 150 Zoea/L. The metamorphosis index after 21 days in 40 mL of mineral/m3 treatment (6.23±0.20) was the highest and difference was significant at p <0.05 compared to others. The body length and survival rate of C1 (first crab stage) in 40 mL of mineral/m3 treatment were 2.74±0.05 mm and 7.8±1.5 %, respectively and were the highest results and difference was statistically significant at p <0.05 compared to others. In which the control treatment showed the lowest results (2.13±0.07 mm and 3.5±0.7 %, respectively). The result showed that the growth and survival rate of mud crab larvae reached the best rate at 40 mL/m3 of mineral supplement dose.

Từ khoá / Keywords

Cua biển
khoáng
tăng trưởng
tỷ lệ sống
Mud crab
mineral
growth
survival