• ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP KHOANH VỎ ĐẾN TỶ LỆ C/N TRONG LÁ VÀ KHẢ NĂNG RA HOA ĐẬU QUẢ CỦA GIỐNG VẢI PH40 TẠI PHÚ THỌ

ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP KHOANH VỎ ĐẾN TỶ LỆ C/N TRONG LÁ VÀ KHẢ NĂNG RA HOA ĐẬU QUẢ CỦA GIỐNG VẢI PH40 TẠI PHÚ THỌ

Xem các bài khác
Số trang của bài
53-58
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP KHOANH VỎ ĐẾN TỶ LỆ C/N TRONG LÁ VÀ KHẢ NĂNG RA HOA ĐẬU QUẢ CỦA GIỐNG VẢI PH40 TẠI PHÚ THỌ

Tên tác giả
Hà Quang Thưởng, Vũ Mạnh Hải, Hán Thị Hồng Xuân, Đỗ Thế Việt, Hán Thị Hồng Ngân, Hán Vân Anh, Nguyễn Văn Phong, Đỗ Quốc Huy
Category
Monthly Journal
Title

Effect of girdling technique on C/N ratio, flowering and fruit setting ability of early ripening litchi variety PH40 in Phu Tho

Author
Ha Quang Thuong, Vu Manh Hai, Han Thi Hong Xuan, Do The Viet, Han Thi Hong Ngan, Han Van Anh, Nguyen Van Phong, Do Quoc Huy
Tóm tắt

Giống vải chín sớm PH40 được Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc tuyển chọn có một số ưu điểm nổi trội về khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất quả. Tuy nhiên, do sinh trưởng mạnh trong mùa Đông dẫn đến tính không ổn định của quá trình phân hóa hoa của giống vải này. Nhằm góp phần củng cố những cơ sở khoa học và hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật làm tăng khả năng ra hoa của giống vải PH40, 2 thí nghiệm độc lập về ảnh hưởng của biện pháp khoanh vỏ đến tỷ lệ C/N trong lá và ảnh hưởng của biện pháp khoanh vỏ đến khả năng ra hoa đậu quả của vải PH40 đã được tiến hành trên vườn cây 10 năm tuổi đang trong thời kỳ mang quả tại Phú Thọ. Kết quả cho thấy: Biện pháp khoanh vỏ đã có ảnh hưởng rõ rệt đến sự tích lũy cacbonhydrat ở trong lá; tỷ lệ C/N đạt các giá trị tăng dần theo mức độ khoanh từ nhẹ đến nặng. Trong khi tỷ lệ C/N ở công thức đối chứng (không khoanh vỏ) là 0,73 thì ở các công thức thí nghiệm tỷ lệ này đạt các giá trị từ 0,95 đến 1,13. Khoanh vỏ 2 lần (lần 1 vào ngày 10/10 và lần 2 vào 25/10) đã làm tăng tỷ lệ cành ra hoa, tăng tỷ lệ đậu quả và làm năng suất tăng 23,6% và 36,4% so với đối chứng.

Abstract

The early ripening litchi variety PH40, selected by the Northern Mountainous Agriculture and Forestry Science and Technology Institute, has some outstanding advantages in terms of growth, yield and fruit quality. However, strong growth in winter leads to instability of flower differentiation of this litchi variety. In order to contribute to strengthening the scientific basis and completing technical solutions to increase the flowering ability of the lychee variety PH40, two independent experiments on the effect of the girdling method on the C/N ratio in the leaves and the effect of the rind on the flowering and fruiting ability of PH40 lychee were conducted on a 10-year-old-garden in the period of fruit bearing in Phu Tho. The results showed that: girdling method had a significant effect on the accumulation of carbohydrates in the leaves; the C/N ratio reached values that gradually increased according to the degree of severity from mild to severe. While the C/N ratio in the control formula (without girdling) was 0.73, in the experimental treatments, this ratio reached 0.95 to 1.13; girdling twice (the first time on October 10 and the second time on October 25) increased the rate of flowering shoots, fruit setting and yield by 23.6% and 36.4% compared to the control.

Từ khoá / Keywords

Cây vải
giống vải PH40
vải chín sớm
khoanh vỏ
Litchi tree
litchi variety PH40
early litchi variety
girdling