• ẢNH HƯỞNG CỦA BENZYL ADENINE ĐẾN KHẢ NĂNG RA HOA CỦA GIỐNG LAN LAI Dendrobium BCH 12-15-15

ẢNH HƯỞNG CỦA BENZYL ADENINE ĐẾN KHẢ NĂNG RA HOA CỦA GIỐNG LAN LAI Dendrobium BCH 12-15-15

Xem các bài khác
Số trang của bài
61-65
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA BENZYL ADENINE ĐẾN KHẢ NĂNG RA HOA CỦA GIỐNG LAN LAI Dendrobium BCH 12-15-15

Tên tác giả
Lê Thị Thu Hằng , Phan Diễm Quỳnh, Hà Thị Loan
Category
Monthly Journal
Title

Effect of benzyl adenine on flowering capability of Dendrobium BCH 12-15-15 orchid

Author
Le Thi Thu Hang, Phan Diem Quynh, Ha Thi Loan
Tóm tắt

Dendrobium BCH 12-15-15 là giống lan mới của Trung tâm Công nghệ sinh học TP. Hồ Chí Minh đã được bảo hộ trong năm 2017. Hoa có màu trắng, kích thước bông lớn và có mùi thơm nhẹ. Cây có ưu thế trong sản xuất lan cắt cành. Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá ảnh hưởng của Benzyl Adenine đến khả năng ra hoa của Dendrobium BCH 12-15-15. Nồng độ BA (0, 100, 150, 200, 250 và 300 ppm) được phun lên cây lan ở độ tuổi 18 tháng sau khi cấy mô. Kết quả cho thấy lan Dendrobium BCH 12-15-15 được xử lý với BA 250 ppm có tỷ lệ ra hoa cao nhất, đạt 84%; chồi hoa xuất hiện sớm nhất ở 27 ngày sau phun; số lượng phát hoa đạt 2,02 phát hoa trên mỗi cây và số lượng hoa đạt 17 hoa/phát hoa. Tuổi thọ của hoa là 51 ngày và dài hơn đối chứng không xử lý là 14 ngày.

Abstract

Dendrobium BCH 12-15-15 was a new orchid cultivar and was registered by the HCMC Biotech Center in 2017. The flowers are white, lightly scented with big size. This cultivar has certain advantages for cut-flower production. The study was conducted in order to evaluate effects of BA on flowering capability of Dendrobium BCH 12-15-15. The BA solutions with different concentrations (0, 100, 150, 200, 250 and 300 ppm) were sprayed to the plants at the age of 18 months. The results indicated that Dendrobium. BCH 12-15-15 treated with BA at the concentration of 250 ppm had the highest rate of flowering (84%); flower spike induced earliest at 27 days after spraying; the number of flower spikes was 2.02 flower spikes per plant and the flower number reached up to17 flowers per spike. The life expectancy of flowers was 51 days and 14 days longer than that of the control plants.

Từ khoá / Keywords

BA
giống hoa lan Dendrobium BCH 12-15-15
Cytokinin
ra hoa
BA
Dendrobium BCH 12-15-15
cytokinin
flowering