ẢNH HƯỞNG CỦA ẨM ĐỘ ĐẾN SỰ GIA TĂNG QUẦN THỂ CỦA NHỆN BẮT MỒI

Xem các bài khác
Số trang của bài
105-110
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA ẨM ĐỘ ĐẾN SỰ GIA TĂNG QUẦN THỂ CỦA NHỆN BẮT MỒI

Tên tác giả
Trần Thị Thuần, Bùi Thị Thanh Mai, Lương Thị Huyền, Cao Văn Chí, Nguyễn Đức Tùng, Nguyễn Văn Liêm, Nguyễn Văn Đĩnh
Category
Monthly Journal
Title

Effect of relative humidity on population growth of predatory mite

Author
Tran Thi Thuan, Bui Thi Thanh Mai, Luong Thi Huyen, Cao Van Chi, Nguyen Duc Tung, Nguyen Van Liem, Nguyen Van Dinh
Tóm tắt

Thí nghiệm ảnh hưởng của các mức ẩm độ (RH%) đến tỷ lệ tăng tự nhiên của nhện bắt mồi Neoseiulus californicus nuôi bằng nhện đỏ nâu chè Oligonychus coffeae được tiến hành tại phòng thí nghiệm của Bộ môn Côn trùng, Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Các thí nghiệm được tiến hành ở nhiệt độ 27,5oC và các mức ẩm độ 65%, 75%, 85% và 95%. Kết quả cho thấy, mức ẩm độ 85% là phù hợp nhất cho sự phát triển của nhện bắt mồi N. californicus, tỷ lệ tăng tự nhiên là cao nhất và sai khác có ý nghĩa ở (P = 0,05 so với các mức ẩm độ còn lại. Cụ thể, ở 85% nhện bắt mồi có thời gian trước trưởng thành là 4,04 ngày, thời gian của một thế hệ là 13,93 ngày, số trứng trung bình của 1 con cái là 41,52 quả và tỷ lệ tăng tự nhiên là rm = 0,245. Ở các mức ẩm độ 65%, 75% and 95%, nhện bắt mồi N. californicus có tỷ lệ gia tăng tự nhiên lần lượt là 0,23; 0,213 và 0,224.

Abstract

The experiment of influences of 4 different relative humidity (RH%) levels on intrinsic rate of natural increase (r) of predatory mite (Neoseiulus californicus) raised by tea red spider mite (Oligonychus coffeae) at 27.5oC was conducted at the laboratory of Entomology Department, Vietnam National University of Agriculture. The results showed that the RH level 85% was most suitable for the development of the predatory mite (N. californicus); the (rm) was highest and the difference was significant at P = 0.05 in comparison with the rest 3 RH% levels. At the RH 85% level, their immature stage lasted 4.04 days, mean generation time (T) was 13.93 days; the eggs/female (41.52 eggs/female) and the intrinsic rate of natural increase was highest (rm = 0.245). Meanwhile, at the RH levels of 65%, 75% and 95%, the intrinsic rate of natural increase (rm) of the predatory mite was 0.23, 0.213 and 0.224, respectively.

Từ khoá / Keywords

Nhện bắt mồi
ẩm độ
quần thể
Predatory mite
relative humidity
population