• XÂY DỰNG QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG CÂY HỒ TIÊU SẠCH BỆNH BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO

XÂY DỰNG QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG CÂY HỒ TIÊU SẠCH BỆNH BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO

Xem các bài khác
Số trang của bài
9-14
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

XÂY DỰNG QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG CÂY HỒ TIÊU SẠCH BỆNH BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO

Tên tác giả
Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Thúy Ngọc, Trần Thị Hoàng Anh, Trương Văn Tân, Chu Thị Phương Loan, Nguyễn Thị Thu Thủy
Category
Monthly Journal
Title

Building of propagation procedure for free disease black pepper by tissue culture

Author
Nguyen Thi Mai, Nguyen Thi Thuy Ngoc, Tran Thi Hoang Anh, Truong Van Tan, Chu Thi Phuong Loan, Nguyen Thi Thu Thuy
Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên nhằm xây dựng quy trình nhân giống cây hồ tiêu sạch bệnh bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Sau 60 ngày vào mẫu, tỷ lệ tạo mẫu sạch từ đỉnh sinh trưởng đạt cao nhất (68,40%) khi có sự kết hợp giữa chất khử trùng HgCl2 (0,2%) với Nano bạc (0,3%). Các chất điều hòa sinh trưởng BA, IBA, IAA và nước dừa non với các nồng độ khác nhau được bổ sung vào môi trường nuôi cấy MS đã kích thích khả năng bật chồi, nhân chồi và ra rễ của cây hồ tiêu in vitro. Tỷ lệ mẫu bật chồi cao nhất (86,67%) trên môi trường MS bổ sung BA (2 mg/l) kết hợp với IBA (0,2 mg/l). Sau 3 tháng nuôi cấy trên môi trường MS bổ sung BA (0,5 mg/l) kết hợp với nước dừa non (150 ml/l) đã làm gia tăng số lượng chồi/mẫu (6 - 7 chồi/mẫu). Việc kết hợp giữa IAA (0,4 mg/l) với than hoạt tính (1 g/l) đã giúp cây hồ tiêu in vitro hình thành rễ tốt nhất sau 60 ngày nuôi cấy.

Abstract

This study was conducted at the Central Highlands Agricultural and Forestry Science Institute (WASI) in order to build a propagation procedure for free disease black pepper by tissue culture. The results showed that the ratio of clean samples from shoots reached highest (68.4%) when combining HgCl2 (0.2%) with Silver Nano (0.3%) after 60 days of sampling. In addition, different concentrations of growth regulators BA, IBA, IAA and young coconut juice were added to the MS culture medium stimulated the generation of shoot and root in vitro. The highest rate of shooting (86.67%) was found on MS medium supplemented with BA (2 mg/l) and IBA (0.2 mg/l). After 3 months of sampling, the appropriate MS medium supplemented with BA (0,5 mg/l) and young coconut juice (150 ml/l) increased the number of shoots produced from each sample (6 - 7 shoots/sample). After 60 days of culturing, the medium contained IAA (0.4 mg/l) and activated carbon (1g/l) produced best rooting from explants.

Từ khoá / Keywords

Cây hồ tiêu
nuôi cấy mô tế bào
quy trình nhân giống
Black pepper
tissue culture
propagation procedure