• XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM THU HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ QUẢ SẦU RIÊNG CHÍN ĐỒNG LOẠT

XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM THU HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ QUẢ SẦU RIÊNG CHÍN ĐỒNG LOẠT

Xem các bài khác
Số trang của bài
127-131
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM THU HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ QUẢ SẦU RIÊNG CHÍN ĐỒNG LOẠT

Tên tác giả
Lê Hữu Hải, Nguyễn Vân Ngọc Phượng, Nguyễn Thị Hằng Phương, Lê Thị Kim Loan, Huỳnh Thị Huế Trang, Trần Mạnh Thủ, Dương Minh Kha, Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Văn Khang
Category
Monthly Journal
Title

Determination of harvesting time and fruit treatment method for simultaneous ripening of durian

Author
Le Huu Hai, Nguyen Van Ngoc Phuong, Nguyen Thi Hang Phuong, Le Thi Kim Loan, Huynh Thi Hue Trang, Tran Manh Thu, Duong Minh Kha, Nguyen Hong Thai, Nguyen Van Khang
Tóm tắt

Thời điểm quả chín cây của 3 giống sầu riêng Ri-6, Monthong và Chuồng bò lần lượt là 110, 135 và 130 ngày sau đậu quả (NSĐQ). Các thời điểm thu hoạch quả và nồng độ xử lý ethephon khác nhau có ảnh hưởng đến thời gian quả chín. Đối với giống Ri-6 thời điểm thu hoạch không ảnh hưởng đến thời gian quả chín, nồng độ ethephon tăng thì thời gian quả chín rút ngắn; đối với giống Monthong thời điểm thu hoạch càng muộn và nồng độ ethephon cao thì rút ngắn thời gian quả chín; đối vơi giống Chuồng bò, thời điểm thu hoạch không ảnh hưởng đến thời gian quả chín, nhưng khi tăng nồng độ xử lý ethephon thì cũng rút ngắn thời gian quả chín. Thời điểm thu hoạch quả sầu riêng thích hợp để xử lý quả chín đồng loạt - thay đổi tùy theo giống, đối với giống Ri-6 là 90 - 95 NSĐQ, giống Monthong và Chuồng bò từ 105 - 110 NSĐQ; nồng độ xử lý ethephon từ 45 - 270 ppm và quả sầu riêng sẽ chín sau 3 - 5 ngày.

Abstract

The time of natually ripening of three durian varieties including Ri-6, Monthong and Chuong bo was 110, 135 and 130 days after fruit setting (DAFS), respectively. Different harvesting times and ethephon treatment concentrations affected the ripening time. The harvesting time did not effect ripening time of Ri-6 variety, the ripening time would be shortened if the ethephon concentration increased. The latter harvesting time and the higher ethephon concentration would reduce the ripening time of Monthong variety. The harvesting time did not effect the ripening time of Chuong bo, but the ripening time would be shortened if the ethephon treatment concentration increased. The optimal harvesting time of durian for simultaneous ripening treatment depened on crop varieties; the harvesting time of Ri-6 variety was 90-95 DAFS, and of Monthong and Chuong bo was 105 to 110 DAFS; the durian fruits was ripened after 3 -5 days when treated with 45 - 270 ppm of ethephon treatment.

Từ khoá / Keywords

ethephon
sầu riêng
thời điểm thu hoạch
xử lý quả chín
ethephon
durian
harvesting time
ripening treatment