• ỨNG DỤNG ETHEPHON ĐỂ XỬ LÝ CHÍN ĐỒNG LOẠT QUẢ CÀ PHÊ VỐI PHỤC VỤ THU HOẠCH CƠ GIỚI HÓA

ỨNG DỤNG ETHEPHON ĐỂ XỬ LÝ CHÍN ĐỒNG LOẠT QUẢ CÀ PHÊ VỐI PHỤC VỤ THU HOẠCH CƠ GIỚI HÓA

Xem các bài khác
Số trang của bài
30-35
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ỨNG DỤNG ETHEPHON ĐỂ XỬ LÝ CHÍN ĐỒNG LOẠT QUẢ CÀ PHÊ VỐI PHỤC VỤ THU HOẠCH CƠ GIỚI HÓA

Tên tác giả
Phạm Văn Thao, Phan Việt Hà, Phan Thanh Bình, Võ Thị Thùy Dung, Trương Minh Hằng, Trần Thị Thắm Hà, Nguyễn Thị Thoa, Nguyễn Thị Kim Oanh
Category
Monthly Journal
Title

Ethephon application to treat berries ripening of Robusta coffee for mechanization of coffee harvest

Author
Pham Van Thao, Phan Viet Ha, Phan Thanh Binh, Vo Thi Thuy Dung, Truong Minh Hang, Tran Thi Tham Ha, Nguyen Thi Thoa, Nguyen Thi Kim Oanh
Tóm tắt

Sử dụng ethephon đối với cà phê sẽ giúp cho quả chín đồng loạt tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thu hoạch sử dụng cơ giới hóa, giảm chi phí công thu hoạch cho người trồng cà phê. Nghiên cứu được thực hiện trong 2 năm (2018 - 2019) trên vườn cà phê vối canh tác đa thân tại Đăk Lăk với việc sử dụng ethephon nồng độ 300 ppm (lượng phun 0,3 lít/cây) vào các thời điểm khi tỷ lệ quả chín trên cây từ 5 - 30% và đối chứng không sử dụng ethephon. Kết quả cho thấy sử dụng ethephon 300 ppm phun vào thời điểm quả chín 15 - 20% cho kết quả tốt nhất. Sau 20 ngày phun, tỷ lệ quả chín đạt 90,6% trong khi đối chứng chỉ đạt 54,4%; tuy nhiên, tỷ lệ rụng lá đạt 21,95%, cao hơn so với đối chứng là 8,45%. Tỷ lệ rụng quả đạt 6,01% trong khi đối chứng là 3,19%. Năng suất vườn và chất lượng cà phê nhân không có sự khác biệt so với đối chứng. Sử dụng ethephon giảm được 32,6% chi phí thu hoạch so với phương pháp hiện nay và giúp cho quá trình thu hoạch bằng cơ giới được thuận lợi.

Abstract

Ethephon application makes simultaneous ripening of coffee berries, facilitating the harvesting process by machines, reducing the labor, harvesting cost for coffee growers. The study was carried out in 2 years 2018 - 2019 on the multi-stemmed Robusta coffee garden in Dak Lak with ethephon concentration of 300 ppm (0.3 liters/tree) when the proportion of berries ripening from 5 - 30% and the control without ethephon application. The results showed that ethephon application at the time of 15 - 20% berries ripening had the best results. After 20 days of ethephon spraying, the rate of ripen berries was 90.6%, while the control was only 54.4%. However, the rate of defoliation reached 21.95%, higher than the control (8.45%). The fruit drop rate was 6.01% compared to the control of 3.19%. The yield and the quality of green coffee beans were not different from the control. Ethephon application reduced 32.6% of harvesting cost compared to the currently applying method and made harvesting process favorable for mechanization.

Từ khoá / Keywords

Cà phê vối
ethephon
xử lý chín
thu hoạch
Robusta coffee
ethephon
ripening treatment
harvesting