TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÂY GIỐNG SÂM NGỌC LINH TẠI TỈNH QUẢNG NAM VÀ KON TUM

Xem các bài khác
Số trang của bài
122-126
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÂY GIỐNG SÂM NGỌC LINH TẠI TỈNH QUẢNG NAM VÀ KON TUM

Tên tác giả
Đinh Văn Phê, Lê Thị Cẩm Nhung, Chu Đức Hà, Nguyễn Văn Nam, Lê Hùng Lĩnh
Category
Monthly Journal
Title

Development situation of Ngoc Linh ginseng in Quang Nam and Kon Tum provinces

Author
Dinh Van Phe, Le Thi Cam Nhung, Chu Duc Ha, Nguyen Van Nam, Le Hung Linh
Tóm tắt

Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis) là loài dược liệu quý, phân bố đặc hữu tại tỉnh Quảng Nam và Kon Tum. Trong nghiên cứu này, các thông tin về hiện trạng nguồn cây giống sâm Ngọc Linh tại hai tỉnh đã được điều tra, khảo sát và đánh giá. Tại  tỉnh Quảng Nam, khu vực trồng sâm Ngọc Linh đã được mở rộng quy hoạch vùng bảo tồn ra    7 xã với số lượng hỗ trợ 11.500 cây giống 01 năm tuổi. Năng lực cung ứng cây giống trong tỉnh ước đạt 381500 cây. Tại tỉnh Kon Tum, các vườn sâm Ngọc Linh được quản lý bởi các doanh nghiệp tư nhân và nhà nước. Trao đổi lấy   ý kiến chuyên gia cho thấy tỉnh Quảng Nam và Kon Tum có tiềm năng để phát triển sâm Ngọc Linh. Để phát triển sâm bền vững cần có đầu tư về mặt khoa học, chính sách và kinh phí nhằm đưa sâm Ngọc Linh trở thành một sản phẩm quốc gia.

Abstract

Ngoc Linh ginseng (Panax vietnamensis) is well-known as a rare medicinal plant, exclusively distributed in the Quang Nam and Kon Tum provinces. Here, the understanding of the distribution of ‘Ngoc Linh’ ginseng germplasm has been investigated, observed and evaluated. In Quang Nam province, the area of cultivation of Ngoc Linh ginseng has been expanded into 7 communes, mostly in Tra Linh, Tra Nam and Tra Cang communes. The capacity of supply was recorded as 381500 plants per year. In Kon Tum province, the area of cultivation of Ngoc Linh ginseng was strictly secured by the private and state enterprises. Our report consulting with experts showed that both of Quang Nam and Kon Tum provinces have greatly potential conditions to develop Ngoc Linh ginseng. Taken together, it would be very significant to invest in the science, policy and budget for sustainable development of Ngoc Linh ginseng as the national product of Viet Nam.

Từ khoá / Keywords

Sâm Ngọc Linh
điều tra
phân bố
Quảng Nam
Kon Tum
Ngoc Linh ginseng
investigation
distribution
Quang Nam
Kon Tum