• THỰC TRẠNG CƠ GIỚI HÓA TRONG CANH TÁC CÀ PHÊ VÀ MÔ HÌNH CANH TÁC CÀ PHÊ ĐA THÂN THEO HƯỚNG CƠ GIỚI HÓA

THỰC TRẠNG CƠ GIỚI HÓA TRONG CANH TÁC CÀ PHÊ VÀ MÔ HÌNH CANH TÁC CÀ PHÊ ĐA THÂN THEO HƯỚNG CƠ GIỚI HÓA

Xem các bài khác
Số trang của bài
41-46
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

THỰC TRẠNG CƠ GIỚI HÓA TRONG CANH TÁC CÀ PHÊ VÀ MÔ HÌNH CANH TÁC CÀ PHÊ ĐA THÂN THEO HƯỚNG CƠ GIỚI HÓA

Tên tác giả
Hoàng Hải Long, Lê Thừa Hoài Sơn, Phan Việt Hà, Đinh Thị Nhã Trúc, Lê Thị Cẩm Nhung
Category
Monthly Journal
Title

Current mechanization status in coffee cultural practices and model of multi-stem coffee cultivation towards mechanization

Author
Hoang Hai Long, Le Thua Hoai Son, Phan Viet Ha, Dinh Thi Nha Truc, Le Thi Cam Nhung
Tóm tắt

Kết quả khảo sát sơ bộ 150 hộ trồng cà phê cho thấy nông dân chưa áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong các khâu canh tác, chưa áp dụng cơ giới hóa trong các khâu trồng cà phê, tạo hình... Cơ giới hóa áp dụng chủ yếu trong các khâu làm đất, làm cỏ, phun thuốc bảo vệ thực vật và sau thu hoạch, chỉ 0,3% số hộ áp dụng máy tuốt trong thu hoạch (chủ yếu tại Lâm Đồng). Bước đầu đánh giá mô hình canh tác cà phê đa thân theo hướng cơ giới hóa cho thấy, áp dụng cơ giới hóa có thể tiết kiệm trên 34% công thu hoạch, 50% công tưới nước và bón phân, 20% lượng phân bón sử dụng mà vẫn cho năng suất tăng 61,42% và hiệu quả kinh tế tăng 76,58% so với canh tác truyền thống. Ngoài ra, việc canh tác theo hướng cơ giới hóa còn giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường và dư lượng hóa chất trong cà phê nhờ giảm phân bón (tăng hiệu suất sử dụng phân bón > 40% so với canh tác truyền thống).

Abstract

Results of preliminary survey of 150 coffee farmers showed that farmers have not applied synchronous mechanization in the cultivation stages. The mechanization has been mainly applied in soil preparation, weeding, pesticide spraying and post-harvesting, but not in the coffee planting, only 0.3% of farmers have applied machines for harvesting (mainly in Lam Dong). The initial evaluation of multi-stem coffee cultivation towards mechanization showed that applying mechanization could save over 34% of the harvesting daily labor, 50% of the watering and fertilizing labor; saving 20% of the fertilizer amount but still increasing 61.42% of yield and economic efficiency by 76.58% compared to traditional farming. In addition, cultivation towards mechanization also helps reducing environmental pollution and chemical residue in coffee by reducing fertilizer (increasing fertilizer efficiency > 40% compared to traditional farming).

Từ khoá / Keywords

Cà phê
cơ giới hóa
cà phê đa thân
Coffee
mechanization
multi-stem coffee