• TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH

TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH

Xem các bài khác
Số trang của bài
89-97
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH

Tên tác giả
Khương Mạnh Hà, Nguyễn Hữu Hảo, Nguyễn Văn Hoan
Category
Monthly Journal
Title

Impact of implementing the land use planning project to 2020 in Dong Trieu town, Quang Ninh province

Author
Khuong Manh Ha, Nguyen Huu Hao, Nguyen Van Hoan
Tóm tắt

Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) thị xã Đông Triều đến năm 2020 tổng diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sử dụng là 2.453,79 ha, trong đó chủ yếu chuyển sang mục đích phi nông nghiệp, chuyển mục đích trong nội bộ đất nông nghiệp là 87,15 ha. Diện tích đất chưa sử dụng được đưa vào sử dụng là 435,66 ha. Việc thực hiện phương án điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020 đã tác động đến các mặt kinh tế, xã hội và môi trường của thị xã Đông Triều. Bên cạnh đó, phương án điều chỉnh QHSDĐ đã giúp chính quyền địa phương sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên đất đai, tạo nguồn lực cho định hướng quy hoạch theo đúng chiến lược kinh tế xã hội của Thị xã đề ra. Từ việc đánh giá tác động của phương án điều chỉnh QHSDĐ thị xã Đông Triều đến năm 2020 nghiên cứu đã đề xuất một số nhóm giải pháp: Giải pháp về tổ chức thực hiện quy hoạch; Giải pháp về chính sách đất đai; Giải pháp về nguồn lực; Giải pháp bảo vệ môi trường phù hợp với quá trình phát triển của thị xã Đông Triều trong thời gian tới.

Abstract

The results of the study showed that the total area of changing purpose of agricultural land use was 2,453.79 ha, which was mainly transferred to non-agricultural purposes, and changing purpose within agricultural land was 87.15 ha in the adjusting project of the land use planning of Dong Trieu town to 2020. 435.66 ha of unused land was put into use. The implementation of land use adjustment effected the socio-economic and environmental aspects of the Dong Trieu town. In addition, the project helped the local authority to use appropriately and effectively the land resources, creating resources for the planning orientation in accordance with the socio-economic strategy of Dong Trieu town. From the evaluation of the adjustment of land use planning in Dong Trieu town to 2020, the study has proposed a number of solutions such as the solutions of organization and implementation of the planning, land policies and resources, and environmental protection in accordance with the development process of Dong Trieu town in the future.

Từ khoá / Keywords

Kinh tế - xã hội
phương án
quy hoạch sử dụng đất
thị xã Đông Triều
Dong Trieu town
land use planning
project
socio-economy