• NGHIÊN CỨU NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÂN ĐẠM CHO LÚA CHẤT LƯỢNG CAO Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

NGHIÊN CỨU NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÂN ĐẠM CHO LÚA CHẤT LƯỢNG CAO Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
8-15
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÂN ĐẠM CHO LÚA CHẤT LƯỢNG CAO Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Tên tác giả
Phan Thị Thanh, Nguyễn Trọng Khanh, Dương Xuân Tú, Đỗ Thế Hiếu, Nguyễn Thị Sen, Nguyễn Thanh Tuấn, Hoàng Ngọc Thuận
Category
Monthly Journal
Title

Improving nitrogen fertilizer efficiency in rice cultivation in Red River Delta

Author
Phan Thi Thanh, Nguyen Trong Khanh, Duong Xuan Tu, Do The Hieu, Nguyen Thi Sen, Nguyen Thanh Tuan, Hoang Ngoc Thuan
Tóm tắt

Phân bón đóng vai trò quan trọng trong sản xuất lúa, sử dụng phân bón đúng cách sẽ phát huy được những ưu thế về năng suất và chất lượng lúa gạo. Nghiên cứu này thử nghiệm 6 công thức phân bón trên giống lúa LTh31, được thực hiện tại 4 tỉnh đại diện cho các tiểu vùng sinh thái của vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH): CT1 được xây dựng trên cơ sở kết quả điều tra sản xuất của nông hộ về lượng phân bón và cách bón. Công thức CT2 - CT6 được tác giả đề xuất dựa trên kết quả phân tích độ phì đất lúa ĐBSH, sử dụng đạm phân giải chậm Agrotein 46A+. Kết quả cho thấy sử dụng phân đạm phân giải chậm Agrotain 46A+ (công thức CT2-CT5) tiết kiệm 25% - 42% lượng đạm so với công thức sử dụng đạm thông thường (CT1). Tại Hải Dương và Thái Bình, công thức CT3, CT4 cho năng suất cao nhất (Hải Dương 62,5 - 77,2 tạ/ha; Thái Bình 62,8 - 73,9 tạ/ha). Tại Nam Định, công thức CT4, CT5 cho năng suất cao nhất (61,6 - 76,2tạ/ha). Tại Hà Nội, công thức CT5 cho năng suất cao nhất (57,2 - 73,8 tạ/ha). Lượng phân đạm khuyến cáo bón cho 01 ha lúa có thời gian sinh trưởng ngắn ở các tiểu vùng sinh thái Đồng bằng sông Hồng trên nền 1500 kg HCVS + 70 kg P2O5 + 70 kg K2O như sau: 70 - 80 kg N (Hải Dương, Thái Bình); 80 - 90 kg N (Nam Định); 90 kg N (Hà Nội) sử dụng phân bón Agrotein 46A+. Lượng phân bón này phù hợp cho cây lúa sinh trưởng phát triển, đảm bảo năng suất, nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường.

Abstract

Fertilizers play an important role in rice production, and the appropriate use of fertilizers will promote the advantages of rice yield and quality. This study tested 6 fertilizer formulas on LTh31 rice variety, conducted in 4 provinces representing the ecological sub-regions of the Red River Delta (RRD). CT1 was built on the household production survey of fertilizer amount and method of application. The formulas CT2 - CT6 were proposed by the author based on the results of soil fertility analysis of RRD, using slow-release N fertilizer Agrotein 46A+. It was estimated that the total N rate could be reduced by 25% - 42% without yield loss with the application of slow-release N fertilizer (CT3 - CT5) instead of conventional N fertilizer (CT1). In Hai Duong and Thai Binh, formulas CT3 and CT4 gaved the highest yield (Hai Duong 62,5 - 77,2 metric tons/ha; Thai Binh 62,8 - 73,9 metric tons/ha). In Nam Dinh, CT4 and CT5 formulas had the highest yield (61,6 - 76,2 metric tons/ha). In Hanoi, the formula CT5 had the highest yield (57,2-73,8 metric tons/ha). The recommended amount of nitrogen fertilizer for 1 ha of rice having short growing duration in the ecological regions of the Red River Delta on the basis of 1500 kg HCVS + 70 kg P2O5 + 70 kg K2O is as follows: 70 - 80 Agrotain 46A+ (Hai Duong, Thai Binh); 80 - 90 Agrotain 46A+ (Nam Đinh); 90 Agrotain 46A+ (Ha Noi). The results of this study suggest that the appropriate amount of slow-release nitrogen fertilizer for rice production in the ecological sub-regions of the RRD will ensure productivity while reducing fertilizer, improving production efficiency and protecting the environment.

Từ khoá / Keywords

lúa
đất
phân bón
Agrotein 46A+
rice
soil
fertilizer
Agrotein 46A+