• NGHIÊN CỨU NẤM Septobasidium pseudopedicellatum GÂY BỆNH DÁN CAO HẠI CHÈ TẠI MỘC CHÂU, SƠN LA

NGHIÊN CỨU NẤM Septobasidium pseudopedicellatum GÂY BỆNH DÁN CAO HẠI CHÈ TẠI MỘC CHÂU, SƠN LA

Xem các bài khác
Số trang của bài
109-114
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU NẤM Septobasidium pseudopedicellatum GÂY BỆNH DÁN CAO HẠI CHÈ TẠI MỘC CHÂU, SƠN LA
 

Tên tác giả
Mai Văn Quân, Lê Quang Mẫn, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Tiến Hùng, Bùi Thị Thu, Trần Đặng Việt, Nguyễn Thị Thu Hà
Category
Monthly Journal
Title

Study on Septobasidium pseudopedicellatum causing velvet blight disease on tea in Moc Chau - Son La
 

Author
Mai Van Quan, Le Quang Man, Nguyen Thi Huong, Nguyen Tien Hung, Bui Thi Thu, Tran Dang Viet, Nguyen Thi Thu Ha
Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, mẫu nấm gây bệnh dán cao chè được thu thập và phân lập từ giống chè Kim Tuyên bị bệnh tại nương chè thuộc Công ty Chè Cờ Đỏ - Mộc Châu - Sơn La. Phản ứng PCR sử dụng cặp primer ITS4/ITS5 đã khuếch đại ADN với kích thước khoảng 530bp. Kết quả phân tích trình tự gen và cây phả hệ đã khẳng định nấm Septobasidium pseudopedicellatum là tác nhân gây bệnh dán cao chè tại Mộc Châu - Sơn La. Nấm S. pseudopedicellatum có thời gian ủ bệnh trên lá là 18,5 ngày, trên cành là 15,6 ngày. Nấm phát triển tốt nhất trên môi trường PDA ở mức pH 5,5 - 6,5 và ngưỡng nhiệt độ 25oC. Bệnh dán cao thường xuất hiện và gây hại ở đỉnh đồi, sườn đồi và chân đồi; tuy nhiên, bệnh nặng nhất ở sườn đồi và nhẹ nhất ở đỉnh đồi. 

Abstract

In this study, the fungus samples were collected and isolated from infected tea variety Kim Tuyen at the tea farm of Tea Company Co Do, Moc Chau district, Son La province. The primer pair ITS4/ITS5 was used to amplify DNA with approximate sequence of 530 bp. DNA sequencing and phylogenetic tree analysis indicated that the fungus S. pseudopedicellatum was the causal agent of velvet blight disease on tea in Moc Chau - Son La. The results from inoculation experiments indicated that fungus produced typical symptom of velvet blight disease on young leaves and young branches after 18.5 and 15.6 days, respectively. The most appropriate condition for S. pseudopedicellatum growing was PDA medium, pH 5.5 - 6.5 and 25oC. The disease infected tea plants from bottom to top of the hill; especially, it caused more seriously on tea grown in the hillside.
 

Từ khoá / Keywords

Cây chè Camellia sinensis
Septobasidium pseudopedicellatum
bệnh dán cao hại chè
Tea Camellia sinensis
Septobasidium pseudopedicellatum
velvet blight