• NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC, CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA GIỐNG LÚA QUẾ RÂU TẠI HUYỆN TÂN UYÊN, TỈNH LAI CHÂU

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC, CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA GIỐNG LÚA QUẾ RÂU TẠI HUYỆN TÂN UYÊN, TỈNH LAI CHÂU

Xem các bài khác
Số trang của bài
69-75
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC, CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA GIỐNG LÚA QUẾ RÂU TẠI HUYỆN TÂN UYÊN, TỈNH LAI CHÂU

Tên tác giả
Hoàng Thị Nga, Lê Văn Tú, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thanh Hưng, Nguyễn Thanh Tuấn
Category
Monthly Journal
Title

Study on cultivation technical measures, quality and resistant ability of Que Rau rice variety in Tan Uyen district, Lai Chau province

Author
Hoang Thi Nga, Le Van Tu, Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Huong, Nguyen Thi Thuy Hang, Nguyen Thanh Hung, Nguyen Thanh Tuan
Tóm tắt

Lúa Quế Râu được thu thập tại xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu là giống lúa đặc sản địa phương do canh tác lâu năm nên đã bị thoái hóa. Giống được phục tráng, xây dựng biện pháp canh tác năm 2016 - 2019. Thí nghiệm tiến hành 4 công thức mật độ (MĐ): 30, 35, 40 và 45 cây/m2; 4 công thức phân bón (PB): 20 N, 40 N, 60 N và 80 N nền 1 tấn phân hữu cơ vi sinh + 90 P2O5 + 70 K2O/ha; 3 thời vụ (TV). Chất lượng, khả năng chống chịu của giống cũng được tiến hành đánh giá. Kết quả cho thấy, giống lúa Quế Râu gieo trồng thích hợp nhất là mùa chính, tuổi mạ 18 - 20 ngày; mật độ cấy 40 - 45 cây/m2, mức phân bón gồm 1 tấn phân hữu cơ vi sinh, 40 - 60 kg N + 90 kg P2O5 + 70 kg K2O/ha cho năng suất cao nhất, đạt tương ứng 2,9 - 4,1 tấn/ha, 3,5 - 3,8 tấn/ha và 2,8 - 4,3 tấn/ha. Hạt gạo dài thuôn, hàm lượng protein, amylose tương ứng là 8,5% và 13,6% có mùi thơm. Giống kháng rầy nâu điểm 5,2 nhiễm bạc lá điểm 7, chịu hạn trung bình ở giai đoạn bắt đầu đẻ nhánh, chịu hạn và phục hồi khá ở giai đoạn đẻ nhánh.

Abstract

Que Rau rice variety collected at Than Thuoc commune, Tan Uyen district, Lai Chau province has been degraded due to growing for a long time without resellection. The purification and building technical measures for this variety were caried out during 2016 - 2019. Three experiments were conducted including 4 density formulas as 30, 35, 40, 45 plants/m2; 4 nitrogen doses as 20 N, 40 N, 60 N, 80 N with base fertilization of 1 ton microbial organic + 90 kg P2O5 + 70 kg K2O and 3 different planting times. The grain quality and resistance ability to biotic and abiotic stress were also evaluated. The results showed that the sowing time for Que Rau rice variety was from 15 to 20 June; seedling age varied from 18 to 20 days; planting density was 40 - 45 plants/m2; fertilize dose was 1 ton of microbial organic + 40 - 60 kg N + 90 kg P2O5 + 70 kg K2O per hectare; its highest yield reached 2.9 - 4.1 tons/ha, 3.5 - 3.8 tons/ha and 2.8 - 4.3 tons/ha, respectively. Que Rau hulled grain was long, slender, scented; the protein and amylose content were 8.5%, 13.6%, respectively. Que Rau was resistant to brown plant hopper; leaf blast susceptibility was medium level with 5.2 scale and 7 scale, respectively; the drought resistance at the begin tillering stage was medium but higher and quite good recovered at the tillering stage.

Từ khoá / Keywords

Giống lúa Quế Râu
Chất lượng
khả năng chống chịu
biện pháp kỹ thuật
Resistance and susceptibility
seed quality
technical measures
Que Rau rice variety
yields