• NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÁC GIỐNG NGÔ LAI NHẬP NỘI TẠI HÀ NỘI

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÁC GIỐNG NGÔ LAI NHẬP NỘI TẠI HÀ NỘI

Xem các bài khác
Số trang của bài
3-8
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÁC GIỐNG NGÔ LAI NHẬP NỘI TẠI HÀ NỘI

Tên tác giả
Lê Quý Tường, Lê Quang Hòa, Hoàng Thị Thanh Quỳnh
Category
Monthly Journal
Title

Research on growth, development ability and grain yield of introduced hybrid maize varieties in Hanoi

Author
Le Quy Tuong, Le Quang Hoa, Hoang Thi Thanh Quynh
Tóm tắt

Bảy giống ngô lai mới nhập nội được tiến hành khảo nghiệm cơ bản nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất. Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (CRB), 3 lần lặp lại, trong vụ Xuân 2019 và vụ Đông 2019 tại Hà Nội. Kết quả đã xác định được giống ngô lai nhập nội PT8832 có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, thời gian sinh trưởng 106 ngày vụ Xuân và 112 ngày vụ Đông; năng suất cao (62,40 - 74,71 tạ/ha), năng suất trung bình 68,55 tạ/ha; ít nhiễm sâu đục thân, đục bắp (điểm 1), ít nhiễm bệnh khô vằn (3,8 %), ít nhiễm bệnh đốm lá lớn (điểm 1), bệnh thối thân, chống đổ tốt, chịu hạn khá, có triển vọng cho sản xuất tại Hà Nội.

Abstract

Seven introduced hybrid maize were basically tested for growth, development ability and grain yield. The experiments were arranged in completely randomized block (CRB) with 3 replicates in Spring and Winter 2019 in Hanoi. The results showed that the hybrid variety PT8832 had good growth and development, short duration (106 days in Spring crop season and 112 days in Winter crop seasons), high grain yield (62.40 - 74.71 quintals.ha-1, average of 68.55 quintals.ha-1); less infected by stem borers and corn borers (score 1), less susceptible to sheath blight (3.8%), Turcicum leaf blight (score 1) and bacterial stalk rot, resistant to root and anti-lodging, tolerant to drought and considered as a promising maize hybrid variety for production in Hanoi.

Từ khoá / Keywords

Giống ngô lai nhập nội
ngắn ngày
năng suất cao
Hà Nội
Introduced maize hybrids
short maturity
high grain yield
Hanoi