NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN TẬP ĐOÀN BÍ ĐỎ ĐỊA PHƯƠNG BẰNG CHỈ THỊ SSR

Xem các bài khác
Số trang của bài
54-58
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN TẬP ĐOÀN BÍ ĐỎ ĐỊA PHƯƠNG BẰNG CHỈ THỊ SSR

Tên tác giả
Hà Minh Loan, Trần Danh Sửu, Ngô Thị Hạnh
Category
Monthly Journal
Title

Study on genetic diversity of local pumpkin collection using molecular markers SSR

Author
Ha Minh Loan, Tran Danh Suu, Ngo Thi Hanh
Tóm tắt

Nghiên cứu sử dụng 41 chỉ thị phân tử SSR để đánh giá đa dạng di truyền tập đoàn 100 mẫu giống bí đỏ địa phương. Kết quả cho thấy, trong số 41 chỉ thị SSR có 23 chỉ thị cho đa hình; các băng đa hình nằm trong khoảng từ 109 - 256 bp. Trong số 23 chỉ thị cho đa hình có 9 locut nhận dạng alen đặc trưng của 13 giống bí đỏ, các locut này có thể được sử dụng làm chỉ thị để nhận dạng các giống bí đỏ. Hệ số tương đồng di truyền của các mẫu giống bí đỏ nghiên cứu dao động từ 0,48 đến 0,99. Hai cặp giống là B76 (Bí đỏ - SĐK 6559) với B42 (Bí đỏ - SĐK 6740); B76 (Bí đỏ - SĐK 6559) với B71 (Bí đỏ - SĐK 3826) có quan hệ di truyền xa nhất (hệ số tương đồng di truyền là 0,48) có thể sử dụng tạo tổ hợp lai trong tạo giống bí đỏ sau này.

Abstract

Forty one SSR markers were used to evaluate genetic diversity of 100 local pumpkin accessions. The result showed that 23 of 41 studied SSR markers had polymorphic bands and the band size ranged from 109 - 256 bp. 9 loci were recorded among 23 SSR markers that generated specific alleles for 13 pumpkin accessions and this loci could be used as markers for identifying pumpkin accessions. Genetic similarity coefficient of pumkin accessions ranged from 0.48 to 0.99. Two pairs of accessions, including B76 (Bí đỏ - SĐK 6559) and B42 (Bí đỏ - SĐK 6740); B76 (Bí đỏ - SĐK 6559) and B71 (Bí đỏ - SĐK 3826) which had the farthest genetic relationship (with genetic similarity coefficient of 0.48) could be used to create the cross combination for further pumpkin breeding.

Từ khoá / Keywords

Bí đỏ địa phương
đa dạng di truyền
chỉ thị phân tử SSR
Local pumpkin accessions
genetic diversity
SSR markers