• NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÈN LED ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY LAN HỒ ĐIỆP Ở GIAI ĐOẠN CHĂM SÓC CÂY TRONG NHÀ LƯỚI

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÈN LED ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY LAN HỒ ĐIỆP Ở GIAI ĐOẠN CHĂM SÓC CÂY TRONG NHÀ LƯỚI

Xem các bài khác
Số trang của bài
115-119
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÈN LED ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY LAN HỒ ĐIỆP Ở GIAI ĐOẠN CHĂM SÓC CÂY TRONG NHÀ LƯỚI
 

Tên tác giả
Lương Thuý Hằng, Lê Quang Thái, Vũ Thị Phượng
Category
Monthly Journal
Title

Effect of LED lights on growth and development of Phalaenopsis in net house
 

Author
Luong Thuy Hang, Le Quang Thai, Vu Thi Phuong
Tóm tắt

Sử dụng công nghệ đèn LED đã được các nhà khoa học nghiên cứu, đưa vào sử dụng trong nông nghiệp ở nhiều nước. Ở Việt Nam, việc ứng dụng công nghệ đèn đã được các nhà khoa học thực hiện trên một số loại cây trồng và mang lại hiệu quả khả quan. Nghiên cứu được thực hiện trên giống lan Hồ điệp Phal Taida salu trong năm 2016 và 2017 tại Hưng Yên. Kết quả đã xác định được việc sử dụng đèn LED có tỷ lệ ánh sáng xanh/đỏ là 1/1 (50% xanh + 50% đỏ), cường độ sáng 30 µmol/m-2/s-1, quang chu kỳ 8 h/12 h đem lại hiệu quả cao so với phương pháp chăm sóc đang được người dân áp dụng trong sản xuất lan Hồ điệp.
 

Abstract

Use of LED (Light Emitting Diode) technology has been researching and applying for agriculture in many countries. In Vietnam, LED technology application has conducted on some kind of crops bringing high efficiencies. This study was carried out on Phalaenopsis taida salu (Phalaenopsis sp.) in Hung Yen province in 2016 and 2017. The results demonstrated that optimal LED condition for Phalaenopsis sp. was green/red ratios of 1/1, light intensity of 30 µm/m-2/s-1 and photoperiod of 8 h/12 h, thereby, brought high efficiency in comparison with traditional Phalaenopsis sp. culturing method.
 

Từ khoá / Keywords

Lan Hồ điệp
công nghệ đèn LED
giống lan Hồ điệp Phal Taida salu
Phalaenopsis Moth orchid
LED light
Phalaenopsis taida salu