LIÊN HỆ

 

Ban Thông tin và Đào tạo, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 024.26490504; DĐ: 0949940399

Email: tapchivaas@gmail.com; trandanhsuu233@gmail.com