• KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI VI KHUẨN Xanthomonas oryzae pv. oryzicola GÂY BỆNH SỌC TRONG TRÊN LÚA

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI VI KHUẨN Xanthomonas oryzae pv. oryzicola GÂY BỆNH SỌC TRONG TRÊN LÚA

Xem các bài khác
Số trang của bài
44-49
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI VI KHUẨN Xanthomonas oryzae pv. oryzicola GÂY BỆNH SỌC TRONG TRÊN LÚA

Tên tác giả
Tăng Kim, Trần Văn Dũng, Lê Minh Tường
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of antagonistic ability of actinomyces for Xanthomonas oryzae pv. oryzicola causing bacterial leaf streak disease on rice

Author
Tang Kim, Tran Van Dung, Le Minh Tuong
Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện tại phòng thí nghiệm thuộc Bộ môn Bảo vệ Thực vật, Trường Đại học Cần Thơ nhằm tìm ra chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng với vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzicola gây bệnh sọc trong trên lúa. Có 18 trong tổng số 87 chủng xạ khuẩn thí nghiệm được xác định có khả năng đối kháng với vi khuẩn gây bệnh sọc trong trên lúa trong điều kiện phòng thí nghiệm. Thí nghiệm về khả năng đối kháng của 18 chủng xạ khuẩn được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 lần lặp lại. Kết quả cho thấy 4 chủng CT4, ĐT24, TV4 và ĐT12 thể hiện khả năng đối kháng cao với vi khuẩn X. oryzae pv. oryzicola đến thời điểm 7 ngày sau khi nuôi cấy với bán kính vòng vô khuẩn là 5,0 mm; 4,8 mm; 4,6 mm và 4,8 mm. Bên cạnh đó, khả năng phân giải lipid của 4 chủng xạ khuẩn trên cũng được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 lặp lại. Kết quả cho thấy tất cả 4 chủng xạ khuẩn thí nghiệm đều có khả năng tiết enzyme lipase và 3 chủng ĐT24, CT4 và ĐT12 thể hiện khả năng phân giải lipid cao với bán kính vòng phân giải lần lượt là 14,00 mm; 14,90 mm và 15,20 mm ở thời điểm 9 ngày sau khi nuôi cấy. Mặt khác, khả năng phân giải protein của 4 chủng xạ khuẩn trên cũng được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 lần lặp lại. Kết quả cho thấy tất cả các chủng xạ khuẩn thí nghiệm đều có khả năng tiết enzyme protease và chủng ĐT24 thể hiện khả năng phân giải protein cao nhất với bán kính vòng phân giải là 17,58 mm ở thời điểm 9 ngày sau khi nuôi cấy.

Abstract

The research was conducted in the laboratory of Plant Protection Department, Can Tho University to screen actinomycetes to control bacterial leaf streak disease on rice caused by Xanthomonas oryzae pv. oryzicola. Eighteen of 87 strains in total were able to resist against X. oryzae pv. oryzicola in laboratory condition. The experiments for antagonistic ability of 18 actinomyces strains in controlling X. oryzae pv. oryzicola arranged in completely randomized design with 5 replications. The results found that 4 strains CT4, ĐT24, TV4 and ĐT12 had high antagonistic ability with a radius of inhibition zones reaching 5.0 mm; 4.8 mm; 4.6 mm and 4.8 mm respectively at 7 days after inoculation. On the other hand, the lipolytic ability was also checked with 5 replications by completely randomized design. The results indicated that 4 testing strains could produce lipase and 3 strains ĐT24, CT4 and ĐT12 expressed the lipolytic activity, with the lipolytic halo radius of 14.00 mm; 14.90 mm and 15.20 mm respectively at 9 days after testing. Beside, protease activity assay was tested with 5 replications by completely randomized design. The results found that 4 strains could produce protease and the ĐT24 isolate expressed the highest proteinolytic activity with proteinolytic halo radius of 17.58 mm at 9 days after testing.

Từ khoá / Keywords

Bệnh sọc trong trên lúa
lipid
protein
Xanthomonas oryzae pv. oryzicola
xạ khuẩn
actinomyces
bacterial leaf streak on rice
lipid
protein
Xanthomonas oryzae pv. Oryzicola