KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÁC GIỐNG CÀ PHÊ VỐI CHÍN MUỘN TR14, TR15

Xem các bài khác
Số trang của bài
36-40
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÁC GIỐNG CÀ PHÊ VỐI CHÍN MUỘN TR14, TR15

Tên tác giả
Nguyễn Thị Thanh Mai, Nông Khánh Nương, Đinh Thị Tiếu Oanh, Nguyễn Đình Thoảng, Lại Thị Phúc, Lê Văn Bốn, Lê Văn Phi, Vũ Thị Danh, Hoàng Quốc Trung, Nguyễn Phương Thu Hương, Hạ Thục Huyền, Trần Thị Bích Ngọc, Trần Hoàng Ân, Tôn Thất Dạ Vũ
Category
Monthly Journal
Title

Building of model for late ripening Robusta coffee clones TR14, TR15

Author
Nguyen Thi Thanh Mai, Nong Khanh Nuong, Dinh Thi Tieu Oanh, Nguyen Dinh Thoang, Lai Thi Phuc, Le Van Bon, Le Van Phi, Vu Thi Danh, Hoang Quoc Trung, Nguyen Phuong Thu Huong, Ha Thuc Huyen, Tran Thi Bich Ngoc, Tran Hoang An, Ton That Da Vu
Tóm tắt

Hai giống cà phê vối chín muộn TR14, TR15 đã được công nhận sản xuất thử từ năm 2016, có nhiều đặc điểm tốt như: năng suất cao, chất lượng tốt, kháng cao với bệnh gỉ sắt, thích ứng với điều kiện bất lợi. Kết quả đánh giá và xây dựng mô hình tại các tỉnh Tây Nguyên cho thấy giai đoạn kinh doanh cho năng suất cao và ổn định, trung bình từ 5,59 - 5,80 tấn nhân/ha tùy thuộc vùng sinh thái, tăng từ 19,60 - 24,02% so với đối chứng TR6; khối lượng 100 nhân cao (21,3 - 23,5 g); tỷ lệ hạt trên sàng 16 đạt 96,3 - 97,4%; tỷ lệ tươi/nhân thấp từ 4,1 - 4,2 và kháng rất cao với bệnh gỉ sắt. Sau 30 tháng ghép cải tạo năng suất đạt từ 3,15 - 3,19 tấn nhân/ha, tăng 31,80 - 33,47%. Mô hình trồng mới sử dụng cây ghép, năng suất trung bình 1,07 - 1,31 tấn nhân/ha, tăng 33,75 - 38,75% so với giống đối chứng TR6 sau 30 tháng trồng.

Abstract

Two clones of late ripening Robusta coffee TR14, TR15 have been recognized for trial production since 2016, with many good features such as high yield, good quality, high resistance to rust, adaptability to unfavorable conditions. Results of evaluation and model building in the Central Highlands provinces showed that the coffee clones had high and stable yield at production stage, averaging from 5.59 to 5.80 tons/ha depending on ecological region, increased from 19.60 to 24.02% in comparison with the control variety TR6; the weight of 100 beans was from 21.3 to 23.5 g; the percentage of beans of sieve No.16 reached 96.3 - 97.4%; the weight ratio of fresh cherry/dried bean was low and varied from 4.1 to 4.2 and high resistance to coffee leaf rust. After 30 months, model of old coffee plants grafted with buds of TR14, TR15 yielded from 3.15 to 3.19 tons of green bean/ha, an increase of 31.80 to 33.47%. The yield of new planting model using grafted seedlings was 1.07 - 1.31 tons/ha, up 33.75 - 38.75% compared to the control variety TR6 after 30 months of planting.

Từ khoá / Keywords

Mô hình
giống cà phê vối chín muộn
Tây Nguyên
Model
late ripening Robusta coffee clone
central highlands