• KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM QUY TRÌNH KỸ THUẬT CANH TÁC LÚA TIÊN TIẾN CHO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM QUY TRÌNH KỸ THUẬT CANH TÁC LÚA TIÊN TIẾN CHO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
32-40
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM QUY TRÌNH KỸ THUẬT CANH TÁC LÚA TIÊN TIẾN CHO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Tên tác giả
Phan Thị Thanh, Nguyễn Trọng Khanh, Dương Xuân Tú, Nguyễn Văn Khởi, Nguyễn Thị Sen, Lê Huy Nghĩa, Bùi Thị Phương Loan, Mai Văn Trịnh
Category
Monthly Journal
Title

Testing of advanced rice cultivation techniques in Red River Delta

Author
Phan Thi Thanh, Nguyen Trong Khanh, Duong Xuan Tu, Nguyen Van Khoi, Nguyen Thi Sen, Le Huy Nghia, Bui Thi Phuong Loan, Mai Van Trinh
Tóm tắt

Thử nghiệm quy trình kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến cho vùng Đồng bằng sông Hồng được thực hiện trên ba quy trình kỹ thuật: CT1 là quy trình kỹ thuật canh tác lúa thông thường của hộ nông dân (đối chứng); CT2 là quy trình kỹ thuật canh tác lúa áp dụng cho quy mô hộ nông dân do Trung tâm Khuyến nông các tỉnh cung cấp và CT3 là quy trình canh tác lúa tiên tiến do nhóm nghiên cứu đề xuất với khuyến cáo ứng dụng đồng bộ các giải pháp về cơ giới hóa: gieo mạ khay - cấy máy, phun thuốc trừ sâu bằng máy phun áp lực dải rộng; bón phân, thu hoạch bằng máy; lượng phân bón giảm từ 25,0 - 38,46% đối với phân đạm, 16,6 - 50% phân lân và 15,7 - 38,8% lượng phân kali so với CT1. CT3 cho năng suất cao hơn CT1 ở tất cả các điểm thí nghiệm từ 10,3 - 13,4% trong điều kiện vụ Xuân và 10,7 - 12,4% trong điều kiện vụ Mùa năm 2018; hiệu quả kinh tế cao hơn CT1 từ 31,1 - 47,7%. CT3 giảm tổng lượng khí phát thải từ 8,8 - 15,1% so với đối chứng. Mô hình áp dụng quy trình kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến với quy mô lớn 20 ha/vụ/điểm cho năng suất cao hơn so với mô hình canh tác lúa truyền thống của nông dân từ 8,97 - 14,02%, hiệu quả kinh tế tăng hơn so với canh tác lúa truyền thống của nông dân từ 35,12 - 47,76% tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng.

Abstract

Testing of advanced rice cultivation techniques for the Red River Delta (RRD) was conducted on three cultivation techniques: CT1 was farmer’s traditional rice farming technique (control protocol); CT2 was a rice farming technique on farmer household scale provided by the Provincial Agricultural Extension Center; CT3 was an advanced rice cultivation techniques proposed by the research team with synchronized application of mechanization solutions, including seedling tray - transplanting machines; spraying pesticides by high-pressure spraying machine; fertilizing and harvesting by machine; decreasing fertilizer by 25 - 38.46% of nitrogen, 16.6 - 50% of phosphate and 15.7 - 38.8% of potassium compared to CT1. CT3 had higher yield than that of CT1 (control) at all experimental sites by 10.3 - 13.4% in spring and 10.7 - 12.4% in summer crop season. Economic efficiency of CT3 was higher than the control from 31.1 - 47.7%. CT3 gave lower total emissions by 8.8 - 15.1% compared to the control. The demonstration of applying advanced rice cultivation techniques (CT3) in large area of 20 ha could increase yield of 8.97 - 14.02% and profit from 35.12 - 47.76%, higher than that of the control in Red River Delta provinces.

Từ khoá / Keywords

Lúa gạo
kỹ thuật canh tác tiên tiến
Đồng bằng sông Hồng
rice
advanced cultivation techniques
Red River Delta