• KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC HOA LAN HẠC VỸ TẠI HÀ GIANG

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC HOA LAN HẠC VỸ TẠI HÀ GIANG

Xem các bài khác
Số trang của bài
94-98
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC HOA LAN HẠC VỸ TẠI HÀ GIANG
 

Tên tác giả
Bùi Hữu Chung1, Ngô Văn Kỳ1
Category
Monthly Journal
Title

Completion of technical process in planting and nursuring Hac Vi orchid in Ha Giang province
 

Author
Bui Huu Chung, Ngo Van Ky
Tóm tắt

Để hoàn thiện được quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc cây hoa lan hạc vỹ, nghiên cứu đã tiến hành 4 nội dung thí nghiệm, gồm: Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng, phát triển của cây; ảnh hưởng của giá thể trồng đến sinh trưởng, phát triển; ảnh hưởng của phân bón đến khả năng sinh trưởng; ảnh hưởng của phân bón đến thời gian xuất hiện mầm hoa và chất lượng hoa. Kết quả nghiên cứu đã xác định được thời vụ (thời điểm) trồng thích hợp nhất đối với cây hoa lan hạc vỹ là 15/3/2018, giá thể trồng thích hợp nhất cho cây hoa lan hạc vỹ là giá thể gỗ nhãn hình trụ kích thước 40 cm ˟ 15 cm, phân bón thích hợp nhất cho quá trình sinh trưởng của cây hoa lan hạc vỹ là phân Orchid-1 (30 - 10 - 10), phân bón thích hợp cho quá trình phân hóa mầm hoa và chất lượng của hoa lan hạc vỹ là Orchid-2 (6 - 30 - 30). Đã xây dựng được quy trình trồng và chăm sóc cây hoa lan hạc vỹ cho Quản Bạ, Hà Giang.
 

Abstract

In order to complete the technical process of planting and tending orchids, the research has conducted 4 experiments, including: The effect of planting season on growth and development; influence of growing media on growth and developmen; effect of fertilizers on growth ability; effect of fertilizer on the time of emergence of flower buds and the quality of flowers. The results showed that the most appropriate planting time was in March 15, 2018; the most suitable growing medium was loganophyllid with cylinder size of 40 cm ˟ 15 cm; the most suitable fertilizer was Orchid-1 (30 - 10 - 10); the fertilizer suitable for the flower sprouting was Orchid-2 (6 - 30 -30). The process of planting and caring for the orchid plants was developed for Quan Ba district, Ha Giang province.
 

Từ khoá / Keywords

Lan hạc vỹ
thí nghiệm
quy trình kỹ thuật
Lan cranes
experiments
technical processes