KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG NGÔ LAI ĐƠN THỊNH VƯỢNG 9999

Xem các bài khác
Số trang của bài
16-22
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG NGÔ LAI ĐƠN THỊNH VƯỢNG 9999

Tên tác giả
Nguyễn Đức Thành, Đặng Ngọc Hạ, Kiều Quang Luận
Category
Monthly Journal
Title

Breeding of single hybrid maize variety Thinh Vuong 9999

Author
Nguyen Duc Thanh, Dang Ngoc Ha, Kieu Quang Luan
Tóm tắt

Ứng dụng công nghệ tạo dòng ngô đơn bội kép bằng phương pháp sử dụng cây kích tạo đơn bội trong những năm gần đây đã đạt nhiều thành công. Giống ngô lai đơn Thịnh Vượng 9999 được tạo ra từ tổ hợp lai giữa hai dòng đơn bội kép THA1 x THB12. Trong đó, dòng mẹ THA1 được tạo ra từ giống ngô lai kép NK4300xNK67 và bố THB12 được tạo từ giống ngô lai đơn DK8868 bằng phương pháp kích tạo đơn bội. Giống ngô lai đơn Thịnh Vượng 9999 đã tham gia khảo nghiệm từ năm 2014 đến năm 2018. Trong khảo nghiệm tác giả, khảo nghiệm quốc gia giống ngô lai đơn Thịnh Vượng 9999 được đánh giá có thời gian sinh trưởng trung bình, chống đổ tốt, chịu hạn, chịu rét, nhiễm nhẹ các loại sâu bệnh hại. Năng suất trung bình giống Thịnh Vượng 9999 trong khảo nghiệm cơ bản, sản xuất và sản xuất thử đạt từ 71,5 - 79,1 tạ/ha. Thịnh Vượng 9999 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là giống cây trồng mới theo quyết định số 5052/QĐ-BNN-TT ngày 30/12/2019.

Abstract

In recent years, application of double haploid technology has achieved many successes in maize breeding. Single hybrid Thinh Vuong 9999 was developed from THA1/THB12 double haploid lines which were developed by in vivo - double haploid technology. Experiment showed that Thinh Vuong 9999 belonged to medium growth duration group, less infected by insects and diseases, good anti-lodging. The yield of Thinh Vuong 9999 ranged from 71.5 - 79.1 quintals ha-1 , higher than that of DK9901, CP333 and NK67 hybrid checks in breeder and official testing. Thinh Vuong 9999 was recognized by the Ministry of Agriculture and Rural Development as a new plant variety under Decision No. 5052/QD-BNN-TT dated on 30th December, 2019.

Từ khoá / Keywords

Dòng đơn bội kép
công nghệ kích tạo đơn bội
giống ngô Thịnh Vượng 9999
Double haploid lines
double haploid technology
single hybrid Thinh Vuong 9999