KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG NGÔ LAI ĐƠN MK399 TỪ CÁC DÒNG ĐƠN BỘI KÉP

Xem các bài khác
Số trang của bài
30-35
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG NGÔ LAI ĐƠN MK399 TỪ CÁC DÒNG ĐƠN BỘI KÉP

Tên tác giả
Nguyễn Đức Thành, Đặng Ngọc Hạ, Mai Xuân Triệu
Category
Monthly Journal
Title

Breeding of single hybrid maize variety MK399

Author
Nguyen Duc Thanh, Dang Ngoc Ha, Mai Xuan Trieu
Tóm tắt

Giống ngô lai đơn MK399 được tạo ra từ tổ hợp lai giữa hai dòng ngô đơn bội kép THD9/THC17; trong đó, dòng mẹ THD9 được tạo ra từ giống ngô lai đơn CP333 và dòng bố THC17 được tạo từ giống ngô lai đơn 30Y87 bằng phương pháp kích tạo đơn bội. Giống ngô lai đơn MK399 có thời gian sinh trưởng trung bình, sinh trưởng phát triển khỏe, chống đổ tốt, chịu hạn, chịu rét, nhiễm nhẹ các loại sâu bệnh hại. Năng suất trung bình giống MK399 dao động trong khoảng từ 70,0 - 90,0 tạ/ha. Giống ngô lai đơn MK399 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là giống cây trồng mới theo Quyết định số: 5069/QĐ-BNN-TT ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Abstract

Single hybrid MK399 was developed from THD9/THC17 double haploid lines; of which, the female parent line THD9 was created from single hybrid maize CP333 and the male parent line THC17 generated by in vivo - double haploid technology. The hybrid maize MK399 had medium growth duration; good development; anti-lodging; drought and cold tolerance; less infected by insects and diseases. The grain yield average of MK399 ranged from 70 - 90 quintals/ha. MK399 was recognized by the Ministry of Agriculture and Rural Development as a new plant variety under Decision No. 5069 / QD-BNN-TT, dated December 31, 2019.

Từ khoá / Keywords

công nghệ kích tạo đơn bội
dòng ngô đơn bội kép
giống ngô MK399
Double haploid lines
double haploid technology
single hybrid MK399