KẾT QUẢ KHẢO SÁT THẾ HỆ F1 CỦA CÁC CON LAI CÀ PHÊ CHÈ

Xem các bài khác
Số trang của bài
15-19
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ KHẢO SÁT THẾ HỆ F1 CỦA CÁC CON LAI CÀ PHÊ CHÈ

Tên tác giả
Nguyễn Thị Thanh Mai, Đinh Thị Tiếu Oanh, Lại Thị Phúc, Nguyễn Đình Thoảng, Nông Khánh Nương, Lê Văn Bốn, Lê Văn Phi, Vũ Thị Danh, Trần Thị Bích Ngọc, Hoàng Quốc Trung, Nguyễn Phương Thu Hương, Hạ Thục Huyền, Trần Hoàng Ân, Tôn Thất Dạ Vũ
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation and selection of Arabica coffee F1 hybrids

Author
Nguyen Thi Thanh Mai, Dinh Thi Tieu Oanh, Lai Thi Phuc, Nguyen Dình Thoang, Nong Khanh Nuong, Le Van Bon, Le Van Phi, Vu Thi Danh, Tran Thi Bich Ngoc, Hoang Quoc Trung, Nguyen Phuong Thu Huong, Ha Thuc Huyen, Tran Hoang An, Ton That Da Vu
Tóm tắt

Kết quả khảo sát, đánh giá 9 con lai cà phê chè từ năm 2014 đến nay cho thấy: Các con lai có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất tương đương hoặc cao hơn bố, mẹ của chúng; đặc biệt các con lai này có chất lượng thử nếm rất cao (trên 80 điểm), được đánh giá là cà phê đặc sản. Trong 9 con lai, chọn được 3 con lai có triển vọng là: A14-24 X Sr-C5, G40-46 X Sr-C2, D27-25 X Sr-C2. Các con lai này cho năng suất trung bình 4 vụ đạt từ 2,50 - 2,99 tấn nhân/ha, cao hơn so với năng suất trung bình bố, mẹ của chúng từ 5,04% đến 20,2%. Các con lai này có khả năng kháng bệnh gỉ sắt từ cao đến rất cao.

Abstract

The result of survey and evaluation of 9 Arabica coffee F1 hybrids from 2014 to 2019 showed that these hybrids grew and developed well; the yield at least was equal to or higher than their parents; especially, these hybrids had excellent tasting quality (over 80 points), which is considered as specialty coffee. Among 9 hybrids, three were promising ones such as A14-24 X Sr-C5, G40-46 X Sr-C2, D27-25 X Sr-C2. These hybrids had an average yield of 2.50 to 2.99 tons/ha, higher than the average yield of their parents from 5.04% to 20.2%. These hybrids were highly resistant to rust fungus.

Từ khoá / Keywords

Cà phê chè chất lượng cao
cà phê đặc sản
con lai F1 cà phê chè
High-quality arabica coffee
specialty coffee
Arabica F1 hybrids