KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ CHỌN LỌC CÁC DÒNG/GIỐNG CÀ PHÊ VỐI CHẤT LƯỢNG CAO

Xem các bài khác
Số trang của bài
3-8
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ CHỌN LỌC CÁC DÒNG/GIỐNG CÀ PHÊ VỐI CHẤT LƯỢNG CAO

Tên tác giả
Đinh Thị Tiếu Oanh, Hoàng Quốc Trung, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Đình Thoảng, Lại Thị Phúc, Nông Khánh Nương, Lê Văn Bốn, Trần Hoàng Ân, Trần Thị Bích Ngọc, Lê Văn Phi, Vũ Thị Danh
Category
Monthly Journal
Title

Results of evaluation and selection of high cup quality of Robusta coffee varieties

Author
Dinh Thi Tieu Oanh, Hoang Quoc Trung, Nguyen Thi Thanh Mai, Nguyen Dinh Thoang, Lai Thi Phuc, Nong Khanh Nuong, Le Van Bon, Tran Hoang An, Tran Thi Bich Ngoc, Le Van Phi, Vu Thi Danh
Tóm tắt

Ba giống cà phê vối thương mại gồm TR9, TR11, TR15 và 04 dòng cà phê vối tuyển chọn trong sản xuất gồm Xanh Lùn, Hữu Thiên, Dây TT và EaTar được đánh giá và kết luận là những dòng/giống có năng suất cao, chất lượng tốt (chất lượng thử nếm đạt > 80/100 điểm theo tiêu chuẩn SCAA) và có thể khuyến cáo nhân rộng ra sản xuất tại các vùng canh tác cà phê vối của các tỉnh Tây Nguyên. Ngoài ra, 9 dòng cà phê vối triển vọng từ nguồn vật liệu khởi đầu và lai tạo gồm: Quý H27C10, Đức H10C4, Long H8C2, TTGL H4C8 và Hợi H6C23, LN2-H24C8, LN2-H24C10, LN2-H40C9 và LN4-H7C2 cũng được chọn lọc. Các dòng này đạt năng suất cao và chất lượng nhân tốt, chất lượng thử nếm đều đạt > 80/100 điểm theo tiêu chuẩn của SCAA và sẽ là nguồn vật liệu cho công tác đánh giá, chọn lọc giống trong giai đoạn tới.

Abstract

Three commercial robusta coffee varieties including TR9, TR11, TR15 and four outstanding lines in production namely Xanh Lun, Huu Thien, Day TT and Eatar have been evaluated. These varieties have high productivity and quality (cupping score of above 80/100 based on SCAA standards). These materials are therefore highly recommended for production in coffee-growing regions in the Central Highlands provinces. Nine other promising Robusta coffee lines (Quy H27C10, Duc H10C4, Long H8C2, TTGL H4C8 and Hoi H6C23, LN2-H24C8, LN2-H24C10, LN2-H40C9 and LN4-H7C2) via hybrid selection were also selected. These lines have high yield and quality with cupping score of >80/100 based on SCAA standards.These will be a valuable material source for selection in future breeding program.

Từ khoá / Keywords

Giống cà phê vối
năng suất
chất lượng thử nếm
con lai
Robusta coffee variety
yield
coffee cupping
crosses
SCAA