• KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA 6 DÒNG NGÔ NẾP VÀ GIÁ TRỊ ƯU THẾ LAI CỦA CÁC TỔ HỢP LAI LUÂN PHIÊN

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA 6 DÒNG NGÔ NẾP VÀ GIÁ TRỊ ƯU THẾ LAI CỦA CÁC TỔ HỢP LAI LUÂN PHIÊN

Xem các bài khác
Số trang của bài
3-9
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA 6 DÒNG NGÔ NẾP VÀ GIÁ TRỊ ƯU THẾ LAI CỦA CÁC TỔ HỢP LAI LUÂN PHIÊN

Tên tác giả
Phan Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Phương
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of agrobiological charcteristics of 6 waxy corn inbred lines and superiority of hybrid combinations

Author
Phan Thi My Hanh, Nguyen Phuong
Tóm tắt

Kết quả khảo sát sự sinh trưởng phát triển của 6 dòng ngô nếp đời S6: N1, N2, N3, N4, N5, N6 cho thấy năng suất bắp tươi của các dòng đạt từ 8,57 - 14,87 tấn/ha. Thời gian tung phấn và phun râu tương đương nhau, dao động tối đa giữa các dòng là 4 ngày, chênh lệch trong cùng dòng chỉ 1 ngày thuận lợi cho việc tự phối và lai tạo. Bắp có trọng lượng từ 150 - 261 g; màu sắc lá bi xanh, ít nhiễm sâu bệnh. Kết quả đánh giá ưu thế lai của 15 tổ hợp ngô nếp lai bằng phương pháp luân giao giữa 6 dòng bố mẹ cho thấy tổ hợp lai N2 ˟ N5 có ưu thế lai về năng suất vượt giống đối chứng (MX10) 27,4%, năng suất đạt 21,05 tấn/ha; tổ hợp lai N1 ˟ N2 có ưu thế lai về năng suất vượt giống đối chứng 24,5%, năng suất đạt 20,57 tấn/ha. Hai tổ hợp N2 ˟ N5 và N1 ˟ N2 có thời gian thu hoạch ngắn (68 ngày), khối lượng bắp (401 - 422 g), ăn dẻo và ngọt phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, ít nhiễm sâu bệnh.

Abstract

The evaluation of 6 inbred lines at S6 of waxy corn, including N1, N2, N3, N4, N5 showed that the fresh yield of the inbred lines reached from 8.57 - 14.87 tons/ha. The time between pollen shed and silk emergence was similar with maximum variation in 4 days among studied lines and in one day within the lines. The ear weight was ranged from 150 to 261 g; green leafy color, less pest and disease infection. The results of the hybrid superiority assessment of 15 hybrid waxy corn combinations by the hybridization method among 6 parental lines showed that the hybrid combination N2 ˟ N5 had high heterosis for yield exceeding check variety (MX10) 27.4%, ear yield reached 21.05 tons/ ha; the hybrid N1 ˟ N2 combination had high heterosis for yield exceeding 24.5% of check variety, yield of 20.57 tons/ ha. The two combinations N2 ˟ N5 and N1 ˟ N2 had short duration (68 days), big ears (401 - 422 g), good taste, less pest and disease infection, suitable for consumer’s hobby.

Từ khoá / Keywords

Dòng
ưu thế lai
năng suất
ngô nếp
Fresh yield
heterosis
lines
waxy corn