• HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA CAO CHIẾT CHÙM NGÂY KHÁNG VI KHUẨN Vibrio spp. GÂY BỆNH TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO

HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA CAO CHIẾT CHÙM NGÂY KHÁNG VI KHUẨN Vibrio spp. GÂY BỆNH TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO

Xem các bài khác
Số trang của bài
77-81
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA CAO CHIẾT CHÙM NGÂY KHÁNG VI KHUẨN Vibrio spp. GÂY BỆNH TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO

Tên tác giả
Nguyễn Thị Hồng Nhi
Category
Monthly Journal
Title

Antibacterial activity of Moringa extract against pathogenic bacteria Vibrio spp. on white leg shrimp in in vitro culture

Author
Nguyen Thi Hong Nhi
Tóm tắt

Hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết từ hạt, hoa và lá chùm ngây kháng vi khuẩn Vibrio spp. gây bệnh được thử nghiệm trên tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei). Hoạt tính kháng khuẩn, nồng độ ức chế tối thiểu (MIC), nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC) của cao chiết từ hạt, hoa và lá chùm ngây được thử nghiệm trên hai chủng vi khuẩn gây bệnh cho tôm nuôi (Vibrio parahaemolyticus và Vibrio vulnificus). Kết quả cho thấy hoạt tính kháng khuẩn Vibrio parahaemolyticus với đường kính vòng kháng khuẩn của cao chiết từ hạt chùm ngây 20,7 mm, cao chiết từ hoa chùm ngây 17,3 mm và cao chiết từ lá chùm ngây lá 15,3 mm. Hoạt tính kháng vi khuẩn Vibrio vulnificus của cao chiết từ hạt, hoa và lá chùm ngây lần lượt là 22,33 mm, 14,67 mm và 18,33 mm. Đối với vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus cao chiết từ hạt, hoa và lá chùm ngây có giá trị MIC là 5 mg/mL, 10 mg/mL, 20 mg/mL; MBC là 10 mg/mL, 20 mg/mL, 40 mg/mL. Kết quả cũng xác định hiệu quả đối với vi khuẩn Vibrio vulnificus giá trị MIC của cao chiết từ hạt, hoa và lá chùm ngây là 2,5 mg/mL, 20 mg/mL, 10 mg/mL; giá trị MBC tương ứng là 5 mg/mL, 40 mg/mL, 20 mg/mL. Kết quả nghiên cứu khẳng định hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết từ hạt chùm ngây trên vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus và Vibrio vulnificus mạnh hơn so với cao chiết từ hoa và lá chùm ngây.

Abstract

Antibacterial activity of Moringa seeds extract, Moringa flowers extract and Moringa leafs extract to Vibrio spp. causing disease were tested on whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei). Antimicrobial activity, minimum inhibitory concentration (MIC), and minimum bactericidal concentration (MBC) of Moringa seeds extract, Moringa flowers extract and Moringa leafs extract were screened for two common shrimp pathogens (Vibrio parahaemolyticus and Vibrio vulnificus). The results showed that the inhibition zone diameter on V. parahaemolyticus from Moringa seed extract was 20.7 mm; from Moringa flower extract was 17.3 mm, and from Moringa leaf extract was 15.3 mm. The inhibition zone diameter on V. vulnificus from Moringa seed extract was 22.33 mm; from Moringa flower extract was 14.67 mm, and from Moringa leaf extract was 18.33 mm. For Vibrio parahaemolyticus, Moringa seed extract, Moringa flower extract and Moringa leaf extract had MIC values of 5 mg/mL, 10 mg/mL, 20 mg/mL; MBC was 10 mg/mL, 20 mg/mL, 40 mg/mL. The results also found that MIC value of Moringa seed extract, flower extract and leaf extract on Vibrio vulnificus was 2.5 mg/mL, 20 mg/mL, 10 mg/mL; MBC value was 5 mg/mL, 40 mg/mL, 20 mg/mL, respectively. The antibacterial activity on V. parahaemolyticus and V. vulnificus of Moringa seed extract was higher than Moringa flower extract and Moringa leaf extract.

Từ khoá / Keywords

Cao chiết chùm ngây
hoạt tính kháng khuẩn
Vibrio parahaemolyticus
Vibrio vulnificus
antibacterial activity
Moringa extracts
Vibrio parahaemolyticus
Vibrio vulnificus