HIỆU QUẢ MÔ HÌNH SẢN XUẤT LÚA THEO HƯỚNG AN TOÀN TẠI HUYỆN AN PHÚ - TỈNH AN GIANG

Xem các bài khác
Số trang của bài
34-38
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

HIỆU QUẢ MÔ HÌNH SẢN XUẤT LÚA THEO HƯỚNG AN TOÀN TẠI HUYỆN AN PHÚ - TỈNH AN GIANG

Tên tác giả
Nguyễn Thị Thanh Xuân, Dương Chí Tôn, Phạm Văn Quang
Category
Monthly Journal
Title

Effect of rice production model towards safe orientation in An Phu district, An Giang province

Author
Nguyen Thi Thanh Xuan, Duong Chi Ton, Pham Van Quang
Tóm tắt

Mô hình sản xuất lúa theo hướng an toàn tại huyện An Phú, tỉnh An Giang được bố trí tại 3 xã của huyện với 15 ruộng canh tác theo hướng an toàn không phun thuốc trừ rầy nâu, sâu cuốn lá suốt vụ, sạ thưa (mô hình) và và 15 ruộng canh theo tập quán nông dân như sạ dầy, phun thuốc khi thấy dịch hại hoặc phun định kỳ (đối chứng). Kết quả ruộng mô hình giảm giống gieo sạ trung bình 74 kg/ha, lượng phân bón giảm 23 kg N/ha, 26 kg P2O5/ha, giảm được số lần phun thuốc trừ sâu rầy 4 lần. Năng suất ở ruộng mô hình cao hơn so với ruộng đối chứng 590 kg/ha; đầu tư thấp hơn 5 triệu đồng/ha nhưng lợi nhuận cao hơn so với ruộng đối chứng 7 triệu đồng/ha. Ứng dụng mô hình sản xuất lúa theo hướng an toàn không những mang lại hiệu quả tài chính, an toàn cho người sản xuất, tiêu dùng và môi trường.

Abstract

The safe rice production model was carried out in 3 communes in An Phu district, An Giang province with 15 plots, which applied “1 Must, 5 Reductions” model and without using insecticides for brown plant hopper and rice leaf folder (safe model ) and other 15 plots, which applied local rice farming (control treatment). The results showed that the method of applying the safe rice production model reduced 74 kg of seed/ha, 23 kg N/ha, 26 kg P2O5/ha, and 4 times of insecticide application. The yield of safe rice production model increased 590 kg/ha, the input was 5 million VND/ha lower and the profit was by 7 million VND/ha higher than those of the control treatment. Safe rice production model gained the high financial effect as well as reduced the environmental pollution.

Từ khoá / Keywords

Hiệu quả tài chính
năng suất lúa
rầy nâu
sâu cuốn lá
thiên địch
Brown plant hopper
financial effect
leaf folder
natural enemies
rice yield