ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN TUYẾN TRÙNG NỐT SẦN RỄ HẠI CÀ TÍM TẠI LÂM ĐỒNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
104-108
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN TUYẾN TRÙNG NỐT SẦN RỄ HẠI CÀ TÍM TẠI LÂM ĐỒNG
 

Tên tác giả
Trần Thị Minh Loan, Nguyễn Văn Kết, Phạm Thị Vượng
Category
Monthly Journal
Title

Survey of root-knot nematodes parasitized on eggplant in Lam Dong
 

Author
Tran Thi Minh Loan, Nguyen Van Ket, Pham Thi Vuong
Tóm tắt

Điều tra xác định thành phần loài tuyến trùng nốt sần rễ trên 85 mẫu đất và rễ cà tím tại Lâm Đồng dựa vào phương pháp mô tả hình thái. Mẫu đất và mẫu rễ được lấy theo phương pháp đánh dấu bản đồ hình zich zắc. Các chỉ số hình thái được ghi nhận và vẽ trên kính hiển vi Bel kết nối với ống vẽ Bel-BIO2T-AC. Các đặc điểm hình thái được mô tả và so sánh theo khóa định loại của Jebson (1987) và Whitehead (1968). Kết quả xác định được hai loài tuyến trùng nốt sần rễ là loài Meloidogyne incognita và M. javanica gây hại trên cà tím. Trong đó, loài M. incognita chiếm 67,61%, loài M. javanica chiếm 23,94% và hỗn hợp giữa 2 loài M. incognita và M. javanica là 8,45%.

Abstract

Survey and identification of root-knot nematodes species of 85 samples of soil and eggplant roots were carried out in Lam Dong province based on morphological description. The soil samples and root samples were collected by zigzag shape. The morphology was recorded and plotted on the microscope Bel connected to Bel-BIO2T-AC. Morphological characteristics were described and compared to Jebson’s key (1987) and Whitehead‘s key (1968). The results of survey showed that there were two root-knot nematodes species parasitized on eggplant, including Meloidogyne inconita and M. javanica. M. incognita accounted for 67.61% and M. javanica for 23.94%, and mixture of two species M. incognita and M. javanica was only 8.45%.
 

Từ khoá / Keywords

Tuyến trùng nốt sần rễ
cà tím
Meloidogyne
M. incognita
M. javanica
Root-knot nematodes
eggplant
Meloidogyne
M. incognita
M. javanica