• ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT, ỨNG DỤNG CÁC CHẾ PHẨM VI SINH VÀ ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VI SINH TRONG NÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT, ỨNG DỤNG CÁC CHẾ PHẨM VI SINH VÀ ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VI SINH TRONG NÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Xem các bài khác
Số trang của bài
98-106
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

18. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT, ỨNG DỤNG CÁC CHẾ PHẨM VI SINH VÀ ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VI SINH TRONG NÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Tên tác giả
Lê Như Kiểu, Ngô Đình Bính, Nguyễn Đức Hoàng, Lê Trọng Tài
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of current status of production, application of microbial preparations and recommendations for microbiological technology development in agriculture in Vietnam

Author
Le Nhu Kieu, Ngo Dinh Binh, Nguyen Duc Hoang, Le Trong Tai
Tóm tắt

Bài báo trình bày thực trạng sản xuất, ứng dụng chế phẩm vi sinh và đề xuất định hướng phát triển công nghệ vi sinh vật (VSV) trong nông nghiệp tại Việt Nam. Các ứng dụng công nghệ vi sinh trong nông nghiệp Việt Nam như: i) Phân giải các hợp chất hữu cơ; ii) Phân giải lân; iii) phân giải kali; iv) Phân giải protein, lipit, tinh bột,…; v) Sinh các chất kích thích sinh trưởng thực vật; vi) Cố định nitơ tự do; vii) Đối kháng bệnh thực vật; viii) Sinh polysacharit; ix) Vi sinh vật khử mùi hôi,… Có khoảng 980 doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực vi sinh nông nghiệp đã được khảo sát trong cả nước, cho thấy, sản xuất thức ăn chăn nuôi chiếm tỉ lệ cao nhất (362 doanh nghiệp, chiếm 37%), tiếp theo là nhóm thuốc bảo vệ thực vật (200 doanh nghiệp, chiếm 21%), kế đến là nhóm sản xuất phân hữu cơ vi sinh, thuốc thú y và chế phẩm probiotic cho động vật (180, 121 và 96 doanh nghiệp, chiếm 18%, 12% và 10% tương ứng). Cuối cùng là nhóm sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu, có 21 doanh nghiệp, chiếm 2%.. Các công nghệ (CN) bảo quản lạnh sâu, CN đông khô, CN tạo giống ADN tái tổ hợp, CN sấy phun có tầm quan trọng ở mức trung bình. Năng lực về một số công nghệ VSV tương đương thế giới như: CN bảo quản trên thạch, trong glycerol, silica gel. Các CN khác chủ yếu ở mức trung bình so với các nước trên thế giới, ngoại trừ các CN vi nang. CN chỉnh sửa gen, CN ứng suất tới hạn và CN vi nang đều ở mức rất thấp. Cần có những định hướng phát triển như: Sử dụng công nghệ ADN, chỉnh sửa gen để tạo chủng giống VSV vật hữu ích đa hoạt tính. Tiếp tục phát triển CN bảo quản, CN lên men và CN thu hồi sản phẩm ở mức độ cao hơn. Tập trung CN lên men chìm liên tục hiếu khí, CN lên men bề mặt rắn hiếu khí, phát triển CN lọc tiếp tuyến và công nghệ lọc thu dịch. Kiến nghị Nhà nước cần có những chính sách khuyến khích các cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp phát triển công nghệ vi sinh như: Tăng đầu tư nghiên cứu lĩnh vực công nghệ vi sinh trong nông nghiệp, nhất là nghiên cứu tạo giống vi sinh vật từ nguồn gen VSV bản địa; Giảm lãi suất tín dụng, giảm thuế sử dụng đất và miễn giảm thuế cho những doanh nghiệp khoa học; Hỗ trợ kinh phí cho sản xuất và sử dụng chế phẩm vi sinh và phân bón hữu cơ. Đơn giản quy trình công nhận sản phẩm, chế phẩm và giống VSV; xây dựng bộ tiêu chuẩn thống nhất; tăng cường kiểm soát sản phẩm; xây dựng các tiêu chuẩn phi thuế quan để hạn chế nhập khẩu, nhằm bảo hộ các sản phẩm trong nước.

Abstract

The paper presents the current status of production, application of microbial preparations and recommendations for microbiological technology development in agriculture in Vietnam. Microbiological technology applications in Vietnam agriculture include: i) Decomposition of organic compounds; ii) Phosphate resolution; iii) Potassium resolution; iv) Decomposition of proteins, lipids, starch, ...; v) Plant growth stimulants; vi) Free nitrogen fixation; vii) Against plant diseases; viii) Create polysacharite; ix) Microorganisms for deodorizing... About 980 typical businesses operating in the field of microbiology were surveyed nationwide, showing that the production of animal feed accounted for the highest proportion (362 enterprises, accounting for 37%), followed by a group of plant protection drugs (200 enterprises, accounting for 21%), and by the group of producing organic fertilizer, veterinary medicine and probiotics for animals (180, 121 and 96 enterprises, accounting for 18 %, 12% and 10%, respectively). Finally, there are 21 enterprises producing edible mushrooms and medicinal mushrooms, accounting for 2%. The technologies of cryopreservation, freeze-drying technology, recombinant DNA technology, spray drying technology are of medium importance. The capacity of some microbiological technologies is equivalent to the world such as: storage technology on slant agar, in glycerol, silica gel. Other technology is mostly at average level compared to other countries in the world, except microencapsulation technology. Gene editing technology, sublethal technology and microencapsulation technology are all very low. Development orientations are needed such as: Using DNA technology, gene editing to create useful multi-functional microbial strains. Continuing to develop preservation technology, fermentation technology and product recovery technology at a higher level. Focusing on aerobic continuous submerged fermentation technology, aerobic solid status fermentation technology, developing tangent filtration technology and fluid extraction technology. Recommendations the State should have policies to encourage research facilities and enterprises to develop microbiological technologies such as: Increasing investment in research in the field of microbiological technology in agriculture, especially research and obtain microbial culture strains from indigenous gene source; Reduce credit interest rates, reduce land use tax and exempt tax for scientific enterprises; Financial support for the production and use of microbial products and organic fertilizers. Simplify the process of accrediting products, preparations and microbiological varieties; building uniform standards; strengthen product control; formulating non-tariff standards to restrict imports, in order to protect domestic microbial products.

Từ khoá / Keywords

Chế phẩm vi sinh
công nghệ vi sinh
định hướng
thực trạng
Microbiological products
microbiological technology
orientation
situation