• ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA CHẾ PHẨM SINH HỌC CAFE-HTD01 TRÊN CÂY CÀ PHÊ GHÉP TẠI TÂY NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA CHẾ PHẨM SINH HỌC CAFE-HTD01 TRÊN CÂY CÀ PHÊ GHÉP TẠI TÂY NGUYÊN

Xem các bài khác
Số trang của bài
64-69
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA CHẾ PHẨM SINH HỌC CAFE-HTD01 TRÊN CÂY CÀ PHÊ GHÉP TẠI TÂY NGUYÊN

Tên tác giả
Hà Việt Sơn, Phạm Thu Hằng, Mai Đức Chung, Chu Nhật Huy, Nguyễn Thị Thu, Đỗ Thị Gấm, Phan Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Thao, Trần Đình Mấn
Category
Monthly Journal
Title

Effect of biological preparation CAFE-HTD01 on grafted coffee in the central highland region

Author
Ha Viet Son, Pham Thu Hang, Mai Duc Chung, Chu Nhat Huy, Nguyen Thi Thu, Do Thi Gam, Phan Thi Lan Anh, Nguyen Van Thao, Tran Dinh Man
Tóm tắt

Chế phẩm sinh học CAFE-HTD01 chứa các chủng vi sinh vật bản địa Tây Nguyên, có tác dụng cố định nitơ, phân giải lân, đối kháng vi sinh vật gây bệnh và tăng kích thích sinh trưởng đối với cây cà phê già được trẻ hóa ở Tây Nguyên. Kết quả đánh giá bước đầu cho thấy, chế phẩm vi sinh CAFE-HTD01 có tác dụng cải thiện một số đặc tính đất trồng, hạn chế sâu bệnh và gia tăng sinh trưởng trên cây cà phê được ghép cải tạo bằng giống TR4, qua đó cải thiện năng suất. Năng suất vườn cà phê tăng lên 50% khi sử dụng chế phẩm CAFE-HTD01 ủ với phân chuồng rồi bón so với đối chứng không sử dụng chế phẩm CAFE-HTD01. Đặc biệt, ở công thức giảm 15% lượng phân vô cơ và sử dụng chế phẩm CAFE-CT2 thì năng suất cà phê ghép vẫn tăng 43% so với đối chứng.

Abstract

Biological preparation CAFE-HTD01 contains indigenous microorganisms from Central Highlands, capable of nitrogen fixation, phosphorus resolution, antagonistic against pathogenic microorganisms and growth stimulation for coffee grafting in the central highland region. Initial results showed that the biological preparation CAFE-HTD01 had the effect of improving a number of soil properties, limiting pests and increasing growth of grafted coffee from TR4 variety, thereby improving productivity for rejuvenated coffee tree. The coffee yield increased by 50% when using CAFE-HTD01 incubated with manure in comparison with the control without CAFE-HTD01. Especially, in the formula of 15% reduction of inorganic fertilizer and use of inoculants CAFE-HTD01 in formula CT2, the yield of rejuvenated coffee still increased by 43% compared to the control.

Từ khoá / Keywords

Chế phẩm vi sinh
CAFE-HTD01
cà phê ghép
Tây Nguyên
Biological preparation
CAFE-HTD01
sustainable development
coffee replanting
central highlands