• ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NÔNG HỘ SẢN XUẤT LÚA TRONG CÁNH ĐỒNG LIÊN KẾT TẠI HUYỆN TRÀ ÔN, TỈNH VĨNH LONG

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NÔNG HỘ SẢN XUẤT LÚA TRONG CÁNH ĐỒNG LIÊN KẾT TẠI HUYỆN TRÀ ÔN, TỈNH VĨNH LONG

Xem các bài khác
Số trang của bài
89-95
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NÔNG HỘ SẢN XUẤT LÚA TRONG CÁNH ĐỒNG LIÊN KẾT TẠI HUYỆN TRÀ ÔN, TỈNH VĨNH LONG

Tên tác giả
Trần Thanh Thùy và Huỳnh Quang Tín
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of farm households’ satisfaction participating in the associate fields of rice production in Tra On district, Vinh Long Province

Author
Tran Thanh Thuy and Huynh Quang Tin
Tóm tắt

Nông hộ tham gia sản xuất lúa với “Cánh đồng liên kết (CĐLK)” ở huyện Trà Ôn, Vĩnh Long có xu hướng giảm từ năm 2018. Để tìm hiểu thực trạng sản xuất và mức độ hài lòng của người dân, 145 hộ trong và ngoài CĐLK đã được phỏng vấn. Số liệu được thống kê, kiểm định T nhằm so sánh hiệu quả tài chính giữa hai nhóm hộ, áp dụng thang đo SERVPERF và phân tích hồi qui đa biến với mục tiêu đánh giá mức độ và yếu tố ảnh hưởng sự hài lòng. Kết quả cho thấy, nhóm hộ trong CĐLK đạt năng suất và lợi nhuận cao hơn (7,6% và 31,4%) so với hộ ngoài. Nông hộ khá hài lòng khi tham gia CĐLK qua thang đo biến Lợi ích (> 4,2). Nhân tố ảnh hưởng sự hài lòng là Kinh tế (β = 0,528), Khoa học kỹ thuật (β = 0,373), Lợi ích cá nhân và xã hội (β = 0,156) và Chính sách nhà nước (β = 0,105) tác động thấp nhất đến sự hài lòng của nông hộ. Điều chỉnh chính sách hỗ trợ phù hợp của địa phương sẽ thu hút nông dân tham gia CĐLK trong tương lai.

Abstract

Participation of households in the model “Associate fields” in Tra On district of Vinh Long province has decreased since 2018; 135 households inside and outside the associate fields were interviewed to assess the production status and farmer’s satisfaction level. The collected data was analyzed by descriptive statistics, T-Test for comparing financial efficiency between two groups of households; SERVPERF scale and multivariate regression analysis were applied to determine levels and factors affecting the satisfaction of households inside the model. The result showed that households inside the associate fields had higher yield and profit (7.6% and 31.4%) in comparison to those outside. The farmers were quite satisfied about participation in the associate fields by the highest scale of Benefit variable (> 4.2). Main factors affecting the satisfaction were Economy (β = 0.528), Engineering (β=0.373), Personal and Society Benefits (β = 0.156); the Government Policy was the lowest impact on household’s satisfaction (β = 0.105). Adjustment of the local supportive policies will attract farmer’s participation with the associate fields in the future.

Từ khoá / Keywords

Cánh đồng liên kết
nông hộ
sự hài lòng
Trà Ôn
Associate fields
farm household
satisfaction
Tra On district
Vinh Long province