• ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU HÓA SINH CỦA CÁC DÒNG NGÔ CHUYỂN GEN ZMDREB2A GIAI ĐOẠN TRƯỚC TRỖ

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU HÓA SINH CỦA CÁC DÒNG NGÔ CHUYỂN GEN ZMDREB2A GIAI ĐOẠN TRƯỚC TRỖ

Xem các bài khác
Số trang của bài
61-65
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU HÓA SINH CỦA CÁC DÒNG NGÔ CHUYỂN GEN ZMDREB2A GIAI ĐOẠN TRƯỚC TRỖ

Tên tác giả
Nguyễn Đức Trọng, Đoàn Thị Bích Thảo, Nguyễn Xuân Thắng
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of drought tolerance and biochemical components of ZmDREB2A transgenic maize lines at pre-pollination stage

Author
Nguyen Duc Trong, Doan Thi Bich Thao, Nguyen Xuan Thang
Tóm tắt

Đánh giá khả năng chịu hạn và một số chỉ tiêu hóa sinh của 3 dòng ngô D3, D14 và D21 chuyển gen chịu hạn ZmDREB2A thế hệ T6 và 3 dòng ngô nền tương ứng C436, C7N và V152 thông qua thí nghiệm gây hạn nhân tạo giai đoạn trước trỗ trong điều kiện nhà lưới. Kết quả cho thấy trong điều kiện 14 ngày gây hạn, các chỉ tiêu về hình thái lá, thời gian sinh trưởng (TGST), khoảng cách tung phấn phun râu (ASI), các đặc điểm nông học và hàm lượng một số chỉ tiêu hóa sinh như đạm tổng số, proline, hydratcacbon, carotenoid, chlorophyll của dòng chuyển gen cao hơn có ý nghĩa so với dòng nền tương ứng. Trong đó năng suất cá thể của các dòng chuyển gen vượt so với dòng nền tương ứng từ 25,7 - 33,8%. Kết quả đã chọn lọc được 2 dòng chuyển gen ZmDREB2A là D3 và D21 thể hiện khả năng chịu hạn hiệu quả cao sử dụng làm nguồn vật liệu phục vụ công tác chọn tạo giống ngô biến đổi gen chịu hạn.

Abstract

Three ZmDREB2A transgenic maize lines, including D3, D14 and D21 of T6 generation and three non-transgenic maize inbred lines C436, C7N and V152, respectively, were evaluated for drought tolerance and some biochemical indicators at pre-pollination stage in greenhouse condition. The results showed that under 14 day watered stress condition, the leaf characteristics, growth duration, anthesis-silking interval, morphological traits, and some biochemical components such as total nitrogen, proline, hydratcacbon, carotenoid, chlorophyll of all three transgenic lines showed higher significant difference as compared to non-transgenic inbred ones. In which, the grain individual plant yield of transgenic lines was increased by 25.7 - 33.8% in comparison with the correlative non-transgenic inbred. Two out of three transgenic lines (D3 and D21) with high drought tolerant effect are selected as potential materials for breeding of drought tolerant GM maize varieties.

Từ khoá / Keywords

Ngô Zea mays L.
chuyển gen
ZmDREB2A
chịu hạn
Maize Zea may L.
gene transformation
ZmDREB2A
drought tolerance