• ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM SINH HỌC TỔNG HỢP LÊN TĂNG TRƯỞNG, KHẢ NĂNG MIỄN DỊCH VÀ PHÒNG BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP TÍNH (AHPND) TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM SINH HỌC TỔNG HỢP LÊN TĂNG TRƯỞNG, KHẢ NĂNG MIỄN DỊCH VÀ PHÒNG BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP TÍNH (AHPND) TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
110-117
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM SINH HỌC TỔNG HỢP LÊN TĂNG TRƯỞNG, KHẢ NĂNG MIỄN DỊCH VÀ PHÒNG BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP TÍNH (AHPND) TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG

Tên tác giả
Nguyễn Thị Trúc Linh, Nguyễn Thị Hồng Nhi, Phạm Văn Đầy, Nguyễn Văn Sáng, Phan Công Minh, Nguyễn Trọng Nghĩa
Category
Monthly Journal
Title

Effects of synthetic probiotics on growth, immunity and prevention of acute hepatopancreatic necrosis disease in whiteleg shrimp

Author
Nguyen Thi Truc Linh, Nguyen Thi Hong Nhi, Pham Van Day, Nguyen Van Sang, Phan Cong Minh, Nguyen Trong Nghia
Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chế phẩm sinh học tổng hợp lên khả năng kích thích tăng trưởng, đáp ứng miễn dịch và phòng bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND) trên tôm thẻ chân trắng với thời gian 30 ngày sử dụng. Cân đo chiều dài và trọng lượng tôm được thu mẫu định kỳ 7 ngày/lần (ngày 0, 7, 14, 21, 28) và các chỉ tiêu miễn dịch được thu vào ngày 0, 15 và 30. Kết quả kiểm tra cho thấy việc sử dụng chế phẩm sinh học tổng hợp giúp tôm tăng trưởng khác biệt có ý nghĩa (p < 0,05) so với nghiệm thức đối chứng về chiều dài và trọng lượng tương ứng là sau 21 ngày và 28 ngày. Tốc độ tăng trưởng tương đối về trọng lượng (WG) tăng lên 59,9% và về chiều dài (LG) tăng 23,3%. Số lượng tổng tế bào máu, bạch cầu có hạt và bạch cầu không hạt đều tăng lên và thể hiện khác biệt có ý nghĩa (p < 0,05) giữa nghiệm thức sử dụng sản phẩm và nghiệm thức đối chứng. Đồng thời, sản phẩm cũng thể hiện khả năng bảo hộ tốt cho tôm với bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND) sau 30 ngày cho ăn với tỉ lệ chết sau 14 ngày cảm nhiễm bệnh ở nghiệm thức cho ăn sản phẩm là 23,33 ± 5,77%, thấp hơn có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với nghiệm thức đối chứng dương là 53,33 ± 5,77%. Tỷ lệ bảo hộ tương đối với AHPND là 56,25%.

Abstract

The study was conducted to evaluate the effects of synthetic probiotics (Spectralac - FS) on the ability to stimulate growth, immune response and acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) prevention in 30 days periods. Length and weight were measured at 7 days interval (0; 7th; 14th; 21th; 28th day) and immune parameters were recorded at the day of 0; 15th and 30th. The results showed that the length and weight were increased and the difference between treated group and control group was significant (p < 0.05) after 21 days and 28 days, respectively. The relative weight growth rate increased by 59.9% and the length (LG) increased by 23.3%. The total hemocytes cells, granulocytes and hyaline cells increased, and showed a significant difference (p < 0.05). The probiotics also well protected shrimp from AHPND after 30 days of feeding with the mortality in 14 days of infection of 23.33 ± 5.77%, significantly lower (p < 0.05) than positive control by 53.33 ± 5.77%. The relative percentage survival of AHPND was 56.25%.

Từ khoá / Keywords

Tôm thẻ chân trắng
chế phẩm sinh học tổng hợp
khả năng miễn dịch
tăng trưởng
bệnh hoại tử gan tụy cấp tính
White leg shrimp
synthetic probiotics
immunity
growth
Probiotics
acute hepatopancreatic necrosis disease