• ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA MỘT SỐ DÒNG NGÔ THUẦN MỚI CHỌN TẠO

ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA MỘT SỐ DÒNG NGÔ THUẦN MỚI CHỌN TẠO

Xem các bài khác
Số trang của bài
56-60
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA MỘT SỐ DÒNG NGÔ THUẦN MỚI CHỌN TẠO

Tên tác giả
Lương Thái Hà, Nguyễn Xuân Thắng, Phạm Duy Đức, Đỗ Thị Vân, Bùi Thị Hoa
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of agrobiological characteristics and combining ability of new inbred maize lines

Author
Luong Thai Ha, Nguyen Xuan Thang, Pham Duy Duc, Do Thi Van, Bui Thi Hoa
Tóm tắt

Đánh giá các đặc điểm nông sinh học và khả năng kết hợp của 11 dòng ngô bằng phương pháp lai đỉnh. Hai cây thử được sử dụng trong thí nghiệm là dòng P4097 và B67. Qua đánh giá đã xác định được dòng DT30, DT51, DT59 có khả năng kết hợp chung cao về năng suất. Năm tổ hợp lai DT24 ˟ CT1; DT23 ˟ CT2; DT30 ˟ CT2; DT51 ˟ CT2; và DT59 ˟ CT2 cho năng suất cao tương đương đạt 76,5 tạ/ha, 77,5 tạ/ha, 80,1 tạ/ha, 77,9 tạ/ha và 81 tạ/ha cao tương đương đối chứng DK9901.

Abstract

A total of 11 inbred maize lines was evaluated for agrobiological characteristics and combining ability with 2 testers P4097 and B67. Among the inbred lines, DT30, DT51, DT59 were found as desirable agronomic characteristics and good general combining ability for yield trait. Five topcross hybrids DT24 ˟ CT1; DT23 ˟ CT2; DT30 ˟ CT2; DT51 ˟ CT2; and DT59 ˟ CT2 showed good important yield components and high yield (7.65; 7.75; 8.01; 7.79; and 8.1 tons per ha, respectively) as compared to control line DK9901.

Từ khoá / Keywords

Ngô Zea mays L.
khả năng kết hợp GCA)
lai đỉnh
Maize Zea may L.
combining ability CA
topcross