ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC NGUỒN GEN CAM TÂY GIANG TẠI QUẢNG NAM

Xem các bài khác
Số trang của bài
66-69
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC NGUỒN GEN CAM TÂY GIANG TẠI QUẢNG NAM

Tên tác giả
Phạm Thị Lý Thu, Kiều Thị Thu Uyên, Văn Đình Hải, Đồng Thị Kim Cúc, Ngô Văn Luận, Trần Đăng Khánh, Khuất Hữu Trung
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of agrobiological characteristics of Tay Giang orange genetic resources in Quang Nam

Author
Pham Thi Ly Thu, Kieu Thi Thu Uyen, Van Dinh Hai, Dong Thi Kim Cuc, Ngo Van Luan, Tran Dang Khanh, Khuat Huu Trung
Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả, đánh giá đặc điểm hình thái và nông sinh học cam Tây Giang phục vụ công tác bảo tồn, nhân giống và phát triển nguồn gen tại Quảng Nam. Cam Tây Giang có tán cây dạng hình cầu, chiều cao cây trung bình 5,39 m; đường kính tán 3,95 m, bộ lá màu xanh đậm. Hoa cam Tây Giang mọc dạng đơn hoặc thành chùm, chủ yếu ở đỉnh ngọn, nách lá, hoa màu trắng kích thước lớn, có 5 cánh, số lượng nhị/ hoa lớn (20 - 22 nhị/hoa) mang nhiều phấn. Quả cam Tây Giang có dạng hình cầu, khối lượng trung bình 141,2 g/quả, năng suất quả trung bình đạt 124,1 kg/cây. Quả có chiều cao trung bình 8,9 cm; đường kính 8,1 cm; 9-12 múi/quả; vị ngọt đậm, hơi chua; tỷ lệ phần ăn được 76,9%. Đặc biệt, vỏ quả cam Tây Giang có hàm lượng tinh dầu khá cao đạt 10,2%, có thể khai thác theo hướng quả ăn tươi, chiết suất tinh dầu, làm mứt... phục vụ nhu cầu tại địa phương và xuất khẩu.

Abstract

The study was conducted to characterize and evaluate the agromorphological characteristics of Tay Giang orange for conservation, multiplication and development of this genetic resources in Quang Nam. The leaf canopy is spherical with diameter of 3.95 m, dark green leaves; the average height of tree is 5.39 m; the flowers are single or in a clusters, mainly at the tops, leaf axils; flower color is white with 5 petals, large number of stamens (20 - 22 stamens / flower) and lots of pollen. Its fruits are spherical, with an average weight of 141.2 g/fruit and the fruit yield is 124.1 kg/tree. The average fruit height is 8.9 cm, diameter of 8.1 cm, with a sweet, slightly sour taste; the edible portion ratio is 76.9%. Especially, Tay Giang orange peel has a high content of essential oil reaching 10.2%, which can be exploited in the direction of fresh fruits, extracting essential oil, making jam, etc. for local demand and export.

Từ khoá / Keywords

Cam Tây Giang
nguồn gen
bảo tồn
Quảng Nam
Tay Giang orange
genetic resources
conservation
Quang Nam province