ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN TẬP ĐOÀN LÚA MÙA NỔI BẰNG CHỈ THỊ SSR

Xem các bài khác
Số trang của bài
59-63
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN TẬP ĐOÀN LÚA MÙA NỔI BẰNG CHỈ THỊ SSR

Tên tác giả
Nguyễn Thị Thanh Xuân, Nguyễn Chí Thành, Phạm Văn Quang, Lê Hữu Phước, Lê Thanh Phong
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of genetic diversity in floating rice collection by SSR markers

Author
Nguyen Thi Thanh Xuan, Nguyen Chi Thanh, Pham Van Quang, Le Huu Phuoc, Le Thanh Phong
Tóm tắt

Lúa mùa nổi là một quần thể lúa phát triển trong điền kiện nước nổi đã tồn tại trong một thời gian dài trong vùng tứ giác Long Xuyên. Tuy nhiên, lúa mùa nổi đang bị suy thoái nguồn gen và mất dần do sự chuyển đổi điều kiện canh tác. Với mục tiêu đánh giá nguồn gen của quần thể lúa mùa nổi hiện nay để phục vụ cho các kế hoạch lai tạo và chọn lọc trong thời gian tới, nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá đa dạng di truyền của 46 dòng lúa mùa nổi bằng 20 chỉ thị phân tử SSR. Kết quả đánh giá được phân nhóm bằng phương pháp UPGMA cho thấy quần thể lúa mùa nổi có độ đa dạng với mức khác biệt di truyền nhỏ hơn 30%. Qua đó đã phân nhóm di truyền quần thể lúa mùa trong nghiên cứu thành 4 nhóm lớn với khác biệt di truyền tổng thể giữa các nhóm là 27%. Kết quả nghiên cứu có thể ứng dụng cho mục đích bảo tồn và lai tạo.

Abstract

Floating rice is an original rice population that has been growing in flooding condition in Long Xuyen Quadrangle for long time. However, the genetic diversity has been degrading and reducing in the area due to the changes of farming condition. The aim of this study was to evaluate the current floating rice population for future breeding and selection plans. The genetic diversity of 46 floating rice lines/varieties were evaluated by 20 SSR markers. The hierarchical method UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean) was used for clustering analysis. The results of UPGMA showed that the genetic diversity was lower than 30%. The population was divided into four genetic groups with a difference of about 27% in genetic characteristics which were significantly different among the genetic groups. The studied results could be used for conservation or breeding purposes.

Từ khoá / Keywords

Lúa mùa nổi
đa dạng
SSR
An Giang
Floating rice
diversity
SSR
An Giang province