• ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA 24 DÒNG NGÔ ĐƠN BỘI KÉP TẠO RA BẰNG PHƯƠNG PHÁP KÍCH TẠO ĐƠN BỘI

ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA 24 DÒNG NGÔ ĐƠN BỘI KÉP TẠO RA BẰNG PHƯƠNG PHÁP KÍCH TẠO ĐƠN BỘI

Xem các bài khác
Số trang của bài
80-86
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA 24 DÒNG NGÔ ĐƠN BỘI KÉP TẠO RA BẰNG PHƯƠNG PHÁP KÍCH TẠO ĐƠN BỘI

Tên tác giả
Nguyễn Đức Thành, Đặng Ngọc Hạ, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thế Hùng
Category
Monthly Journal
Title

Genetic diversity evaluation of 24 double haploid maize lines created by haploid inducer technology

Author
Nguyen Duc Thanh, Dang Ngoc Ha, Nguyen Van Truong, Nguyen The Hung
Tóm tắt

Trong những năm gần đây, công nghệ kích tạo đơn bội trong chọn tạo giống ngô lai đang được nhiều nước trên thế giới nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi. Với sự giúp đỡ của CIMMYT, Viện Nghiên cứu Ngô đã tiếp nhận thành công công nghệ tạo dòng đơn bội kép và tạo ra nhiều dòng đơn bội kép. Đánh giá đa dạng di truyền, phân nhóm ưu thế lai 24 dòng đơn bội kép (DH) bằng chỉ thị phân tử SSR ở vụ Xuân 2017. Qua đánh giá cho cho thấy đa số các dòng có độ thuần di truyền cao, tỷ lệ đồng hợp tử lớn hơn 90%. Với hệ số tương đồng di truyền 0,30 các dòng ngô chia làm 2 nhóm lớn (21 dòng và 3 dòng), ở hệ số tương đồng di truyền 0,32 nhóm lớn I được chia thành 2 nhóm thứ cấp (15 dòng và 6 dòng).

Abstract

In recent years, application of haploids and double haploid lines has achieved many successes in maize breeding of Viet Nam. With the helping of CIMMYT, the National Maize Research Institute of Vietnam (MRI) has applied successfully the haploid inducer technology. Twenty four DH lines were evaluated for genetic diversity by 23 SSR markers in the spring season 2017. The evaluation result showed that the genetic purification was high and the homozygous ratio reached more than 90 percent. 24 DH maize lines in this study were divided into two major groups (twenty one and three lines) at 0.30 genetic similarity coefficient. The major group one was divided into two secondary groups (fifteen and six lines) at 0.32 genetic similarity coefficient.

Từ khoá / Keywords

công nghệ kích tạo đơn bội
đa dạng di truyền
dòng ngô đơn bội kép
Double haploid lines
double haploid technology
genetic diversity