ĐÁNH GIÁ, CHỌN LỌC CÁC GIỐNG MĂNG TÂY MỚI NHẬP NỘI TẠI NINH THUẬN

Xem các bài khác
Số trang của bài
19-27
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ, CHỌN LỌC CÁC GIỐNG MĂNG TÂY MỚI NHẬP NỘI TẠI NINH THUẬN

Tên tác giả
Nguyễn Văn Sơn, Trần Thị Thảo, Phan Công Kiên, Trịnh Thị Vân Anh, Võ Thị Xuân Trang, Vũ Thị Dung
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation and selection of newly introduced asparagus varieties in Ninh Thuan province

Author
Nguyen Van Son, Tran Thi Thao, Phan Cong Kien, Trinh Thi Van Anh, Vo Thi Xuan Trang, Vu Thi Dung
Tóm tắt

Đánh giá khả năng sinh trưởng và năng suất măng của 10 giống măng tây mới nhập nội từ Mỹ, Hà Lan, Đức và Thái Lan tại Ninh Thuận từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 2 năm 2020. Thí nghiệm được bố trí theo phương pháp khối đầy đủ ngẫu nhiên (CRBD), lặp lại 3 lần. Kết quả cho thấy đã chọn được 2 giống có năng suất cao và thích nghi với điều kiện Ninh Thuận: (i) giống Amadeus của Hà Lan có trọng lượng măng trung bình lớn (28,2 g), năng suất cao (26,61 tấn/ha) và tỷ lệ măng loại 1 và 2 lớn hơn 30%; (ii) giống Atlas của Mỹ có kích thước đường kính măng trung bình lớn (9,2 cm), năng suất măng 27,79 tấn/ha và tỷ lệ măng loại 1 và 2 trên 30%. Cả hai giống này đều có khả năng kháng tốt một số loại sâu bệnh hại chính trên cây măng tây trong điều kiện trồng tại Ninh Thuận.

Abstract

Ten new asparagus varieties introduced from the USA, the Netherlands, Germany and Thailand were evaluated for the growth and yield from September 2018 to February 2020 in Ninh Thuan province. The experiments were arranged in completely randomized block design (CRBD) with three replications. Two promising asparagus varieties were selected, including: (i) Dutch cultivar “Amadeus” with medium average weight of pear (28.2 g), high spear yield (26.61 tons ha-1) and the percentage of spear grade 1 and 2 greater than 30%; (ii) American cultivar “Atlas” had high diameter of spear (9.2 cm), yield of 27.79 tons ha-1 and a ratio of spear grade 1 and 2 was over 30%. Both varieties were resistant to major pests and diseases under conditions of Ninh Thuan province.

Từ khoá / Keywords

Măng tây xanh
giống Atlas
giống Amadeus
Asparagus
Atlas variety
Amadeus variety