• CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THU NHẬP CỦA NÔNG HỘ TRỒNG LÚA TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TRÀ VINH

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THU NHẬP CỦA NÔNG HỘ TRỒNG LÚA TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TRÀ VINH

Xem các bài khác
Số trang của bài
84-89
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THU NHẬP CỦA NÔNG HỘ TRỒNG LÚA TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TRÀ VINH

Tên tác giả
Lê Trúc Linh, Phan Chí Hiếu, Lê Thị Nghĩa, Huỳnh Nga, Phan Quốc Nam, Đặng Hòa Thái, Lưu Thị Thúy Hải
Category
Monthly Journal
Title

Factors influencing rice farming households’ income in Chau Thanh district, Tra Vinh province

Author
Le Truc Linh, Phan Chi Hieu, Le Thi Nghia, Huynh Nga, Phan Quoc Nam, Dang Hoa Thai, Luu Thi Thuy Hai
Tóm tắt

Nghề sản xuất lúa của người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và ở tỉnh Trà Vinh nói riêng đã và đang đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức làm giảm đáng kể nguồn thu nhập của nông hộ. Vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu những yếu tố có tác động lớn đến thu nhập của nông hộ trồng lúa tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Số liệu nghiên cứu được thu thập dựa trên bảng câu hỏi và được phân tích bằng phương pháp hồi quy đa biến. Kết quả phân tích đã cho thấy khi gia tăng diện tích canh tác lên 1% thì thu nhập của nông hộ gia tăng khoảng 0,43%. Hai yếu tố tham gia lao động khác ngoài hoạt động sản xuất nông nghiệp và là thành viên của các tổ chức xã hội cũng góp phần giúp thu nhập của nông hộ trồng lúa tăng thêm 49% và 23% tương ứng. Do vậy, để góp phần tăng thu nhập cho nông hộ trồng lúa, người nông dân cần chủ động tham gia các hoạt động ngoài nông nghiệp cũng như khai thác hiệu quả tích cực của việc tham gia các tổ chức đoàn thể tại địa phương.

Abstract

Farmers’ rice production in Tra Vinh in particular and in other provinces in general in the Mekong Delta has been facing difficulties and challenges because of reducing farmers’ income. Therefore, this study was conducted to identify factors influencing the total income of rice farms in Chau Thanh district, Tra Vinh province. The research data were collected by interviewing the farmers using structured questionnaires and analyzed by applying the multivariate regression method. The results of statistical analysis showed that when increasing 1% rice cultivated area, the household income could be improved by about 0.43%. Participating in non-agricultural activities and social organizations could also help the farmers enhancing their income by 49% and 23%, respectively. Hence, in order to improve the income, the rice farmers should actively participate in non-agricultural activities, and explore the positive effects of joining social organizations in their communities.

Từ khoá / Keywords

Trà Vinh
thu nhập
thu nhập phi nông nghiệp
trồng lúa
nông dân
Tra Vinh
income
non-agricultural income
rice
farmer