• CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH KẾ NÔNG HỘ SẢN XUẤT LÚA Ở AN GIANG VÀ ĐỒNG THÁP

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH KẾ NÔNG HỘ SẢN XUẤT LÚA Ở AN GIANG VÀ ĐỒNG THÁP

Xem các bài khác
Số trang của bài
82-88
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH KẾ NÔNG HỘ SẢN XUẤT LÚA Ở AN GIANG VÀ ĐỒNG THÁP

Tên tác giả
Lâm Thành Sĩ, Nguyễn Hồng Tín
Category
Monthly Journal
Title

Factors affecting rice production farmers’ livelihoods in An Giang and Dong Thap

Author
Lam Thanh Si, Nguyen Hong Tin
Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế của nông hộ sản xuất lúa ở hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp. Phương pháp phỏng vấn bán cấu trúc (nông hộ và cán bộ kỹ thuật), công cụ thống kê mô tả, mô hình hồi quy Binary Logistic được sử dụng cho đánh giá hiện trạng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế của nông hộ. Kết quả nghiên cứu cho thấy nguồn lực nông hộ sản xuất lúa còn nhiều hạn chế, trong đó nổi bật nhất là thiếu lao động, lượng lao động thấp tập trung trong khoảng 1 - 2 người/hộ, thu nhập thấp và không có sự đa dạng thu nhập (1 - 2 nguồn thu nhập). Vùng sản xuất trong đê của Đồng Tháp có thu nhập trung bình hộ cao nhất 147,16 triệu đồng/năm và có sự đa dạng thu nhập hơn các vùng còn lại. Nhiều yếu tố được đánh giá ảnh hưởng tiêu cực đến sinh kế của nông hộ như biến đổi khí hậu, dịch hại gia tăng, giá đầu vào cao, giá đầu ra thấp, thiếu lao động, không được bao tiêu sản phẩm. Đặc biệt, trong vùng đê bao có sự mâu thuẫn lợi ích giữa nhóm nông dân chuyên sản xuất lúa và nhóm sản xuất cây lâu năm về công tác quản lý lũ.

Abstract

The study was conducted to identify factors affecting the livelihoods of rice production farmers in An Giang and Dong Thap provinces. Semi-structured interviews (farm households and technicians), descriptive statistical tools, Binary Logistic regression models were used for assessing the status and analyzing the factors affecting farmers’ livelihoods. The research results showed that the resources of rice farming households were still limited; with the most prominent being the lack of labors (1 - 2 labors/household), low income and not diversified income (1 - 2 sources). The farmers in the dyke area in Dong Thap had the highest household income of 147.16 million VND/year and more diversified income than others. Many factors were negatively affect the livelihoods of households such as climate change, pest increase, high input prices, low output prices, lack of labor, and product underwriting. In particular, in the dike area there was a conflict of interest between the rice farmers and the perennial crop groups regarding flood management.

Từ khoá / Keywords

Biến đổi khí hậu
vùng lũ
sản xuất lúa
sinh kế
Climate change
flood area
livelihoods
rice production