• ẢNH HƯỞNG CỦA VÔI HỮU CƠ TỪ BỘT VỎ TRỨNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG ĐẬU XANH ĐX14 TRỒNG VỤ ĐÔNG TẠI GIA LÂM, HÀ NỘI

ẢNH HƯỞNG CỦA VÔI HỮU CƠ TỪ BỘT VỎ TRỨNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG ĐẬU XANH ĐX14 TRỒNG VỤ ĐÔNG TẠI GIA LÂM, HÀ NỘI

Xem các bài khác
Số trang của bài
21-26
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA VÔI HỮU CƠ TỪ BỘT VỎ TRỨNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG ĐẬU XANH ĐX14 TRỒNG VỤ ĐÔNG TẠI GIA LÂM, HÀ NỘI

Tên tác giả
Nguyễn Xuân Đài, Trần Anh Tuấn, Vũ Ngọc Thắng, Nguyễn Ngọc Quất, Lê Thị Tuyết Châm
Category
Monthly Journal
Title

Effect of eggshell powder on growth and yield of mungbean variety DX14 cultivated in winter crop 2019 at Gia Lam, Ha Noi

Author
Nguyen Xuan Dai, Tran Anh Tuan, Vu Ngoc Thang, Nguyen Ngoc Quat, Le Thi Tuyet Cham
Tóm tắt

Ở Việt Nam, để phát triển cây đậu xanh (Vigna radiate L. wilczek) thành cây trồng chính trong vụ Đông, ngoài công tác chọn tạo giống cần kết hợp với sử dụng các biện pháp kỹ thuật hợp lý cho canh tác trong điều kiện nhiệt độ thấp và nước hạn chế. Các nghiên cứu trên thế giới đã cho thấy bột vỏ trứng là phân bón chứa calcium tốt nhất trên một số cây trồng, nhất là trong điều kiện bất thuận nhưng tại Việt Nam còn ít nghiên cứu tương tự được công bố. Bài báo này trình bày ảnh hưởng của bột vỏ trứng do công ty Green Techno21 (Nhật Bản) sản xuất đến sinh trưởng và năng suất của giống đậu xanh ĐX14 trồng vụ Đông 2019. Thí nghiệm gồm 05 công thức: Đối chứng không bón vôi; bón 300 kg/ha CaO; 100, 300 và 500 kg/ha bột vỏ trứng. Kết quả cho thấy, sử dụng vôi hữu cơ từ vỏ trứng đã làm tăng sinh trưởng và một số chỉ tiêu sinh lý của cây đậu xanh giống ĐX14 trồng trong vụ Đông như tăng chiều cao, diện tích lá, chỉ số diệp lục (SPAD), khả năng tích lũy chất khô so với đối chứng không bón hoặc bón vôi CaO. Tuy nhiên, sử dụng bột vỏ trứng không làm tăng đường kính thân, số cành, số lá so với bón vôi thường CaO. Sử dụng vôi hữu cơ từ vỏ trứng có ảnh hưởng tốt đến các yếu tố cấu thành năng suất và cho năng suất cao hơn so với đối chứng không bón vôi và bón vôi thường CaO. Trong đó, liều bón 300 kg/ha bột vỏ trứng cho hiệu quả tốt nhất trên giống đậu xanh ĐX14 ở chỉ tiêu số quả/cây, qua đó đã cho năng suất cao hơn so với đối chứng không bón vôi, bón 300 kg/ha CaO hoặc bón bột vỏ trứng ở 100 và 500 kg/ha với năng suất cá thể đạt 12,26 g/cây, năng suất lý thuyết 3,07 tấn/ha và năng suất thực thu đạt 1,56 tấn/ha.

Abstract

Developing mung bean (Vigna radiate L. Wilczek) to be a major crop in the winter season in Vietnam, besides breeding of good varieties, the combination of suitable technical methods is necessary for the cultivation under cold condition and limited water. In recent years there has been many publications about positive effects of eggshell powder as a good lime fertilizer for crops, but there has been very little similar research performed in Vietnam. In this study, the influence of eggshell powder produced by Green Techno21 (Japan) on growth and yield of mungbean variety DX14 cultivated in winter crop 2019 was performed. The experiment included 05 treatments: Control (without lime); Applications of 300 kg ha-1 of CaO; 100, 300 and 500 kg ha-1 of eggshell powder. The results showed that use of organic lime from the eggshell increased growth and some physiological indices of mungbean variety DX14 such as plant height, leaf area, chlorophyll index (SPAD) and dry matter compared to the control or CaO application. However, the use of eggshell powder did not increase stem diameter, number of branches and leaves compared to the CaO application. The results also showed that, use of eggshell powder had good effects on yield components and yield. Among them, application of 300 kg ha-1 eggshell powder gave the best results on pod number per plant of mungbean variety DX14, therefore the individual yield, theoretical yield and actual yield were highest at 12.26 g/plant, 3.07 tons/ha and 1.56 tons/ha, respectively.

Từ khoá / Keywords

Đậu xanh
vụ Đông
vôi hữu cơ
vỏ trứng
Mung bean
winter crop
organic calcium
eggshell