• ẢNH HƯỞNG CỦA THAN SINH HỌC SẢN XUẤT TỪ VỎ QUẢ CÀ PHÊ ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT CÂY HỒ TIÊU

ẢNH HƯỞNG CỦA THAN SINH HỌC SẢN XUẤT TỪ VỎ QUẢ CÀ PHÊ ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT CÂY HỒ TIÊU

Xem các bài khác
Số trang của bài
39-43
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA THAN SINH HỌC SẢN XUẤT TỪ VỎ QUẢ CÀ PHÊ ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT CÂY HỒ TIÊU

Tên tác giả
Lương Hữu Thành, Vũ Thuý Nga, Đàm Trọng Anh, Ngô Thị Hà, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Hứa Thị Sơn, Nguyễn Kiều Băng Tâm
Category
Monthly Journal
Title

Influence of coffee‐husk biochar on soil quality and pepper productivity

Author
Luong Huu Thanh, Vu Thuy Nga, Dam Trong Anh, Ngo Thi Ha, Nguyen Ngoc Quynh, Hua Thi Son, Nguyen Kieu Bang Tam
Tóm tắt

Than sinh học có thể cải thiện độ phì nhiêu của đất và năng suất cây trồng. Nghiên cứu sử dụng than sinh học từ vỏ quả cà phê bón cho cây hồ tiêu. Kết quả thí nghiệm cho thấy khi sử dụng than sinh học với lượng từ 0,5 tấn/ha đến 1,0 tấn/ha thay thế 25% lượng phân NPK có thể làm tăng số lượng cành mới từ 7,08 - 11,02% tăng số gié/trụ từ 11,83 - 14,14% và tăng năng suất hạt khô từ 1,51 - 3,32%. Bên cạnh đó, sử dụng than sinh học còn có thể giúp độ ẩm đất tăng từ 2,62 - 4,41%, tăng dung tích trao đổi cation từ 33,79% - 36,07% so với đối chứng.

Abstract

Biochar can improve soil fertility and plant yield. The use of coffee‐husk biochar for fertilizing pepper was studied. The experiment result showed that using biochar with the amount from 0.5 tons/ha to 1.0 tons/ha could replaced 25% of NPK fertilizer and increased the number of new branches from 7.08 to 11.02%, and increased the yield of dry bean from 1.51 to 3.32%. Besides, using biochar could increase soil moisture by 2.62 - 4.41%; the cation exchange capacity increased from 33.79% to 36.07% compared to the control.

Từ khoá / Keywords

Than sinh học
vỏ quả cà phê
chất lượng đất
năng suất hồ tiêu
Biochar
coffee husk
soil quality
pepper productivity