• ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐỐI VỚI GIỐNG NGÔ VS6939 TẠI CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐỐI VỚI GIỐNG NGÔ VS6939 TẠI CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Xem các bài khác
Số trang của bài
76-82
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐỐI VỚI GIỐNG NGÔ VS6939 TẠI CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
 

Tên tác giả
Vũ Hoài Sơn, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Quang Diệu
Category
Monthly Journal
Title

Effect of planting densities and fertilizer doses on hybrid maize variety VS6939 in the South Central Coast of Vietnam

Author
Vu Hoai Son, Nguyen Anh Tuan, Tran Quang Dieu
Tóm tắt

Thí nghiệm được tiến hành trong vụ Xuân năm 2018 tại Nam Trung bộ nhằm đánh giá ảnh hưởng của liều lượng phân bón và các mật độ trồng khác nhau đến các chỉ tiêu sinh lý và năng suất của giống ngô lai đơn ngắn ngày VS6939. Nghiên cứu dựa trên 4 mức phân bón N - P2O5 - K2O (120 - 100 - 80; 160 - 80 - 100; 160 - 120 - 100 và 180 - 100 - 100 kg/ha) và mật độ (5,7; 6,1 và 7,6 vạn cây/ha). Mức phân bón 180 N - 100 P2O5 - 100 K2O cho năng suất cao nhất là 85,43 tạ/ha ở mật độ 7,6 vạn cây/ha, vượt đối chứng với mức phân bón 120 N - 100 P2O5 - 80 K2O và mật độ 5,7 vạn cây/ha ở mức có ý nghĩa, đồng thời cho hiệu quả kinh tế vượt rõ rệt so với công thức đối chứng, cụ thể là 7,4 triệu/ha.


 

Abstract

A field experiment was conducted in Spring of 2018 in the South Central Coast of Vietnam to determine the effect of planting densities and fertilizer doses on yield and agrobiological characteristics of early maturing hybrid maize variety VS6939. The treatments comprised of four N - P2O5 - K2O fertilizer doses (20 - 100 - 80; 160 - 80 - 100; 160 - 120 - 100 and 180 - 100 - 100 kg.ha-1) and three planting densities (57,000; 61,000 and 76,000 plants.ha-1). The fertilizer dose of 180 N - 100 P 2O5 - 100 K2O and planting density of 76,000 plants.ha-1 showed the highest grain yield (85.43 quintal.ha-1). These results were significally higher in comparison with that of the control plot where fertilizer was applied at 120 N - 100 P2O5 - 80 K2O and crop was sown at planting density of 57,000 plant.ha-1. The economic efficiency of the above dose of fertilizer and planting density was significantly higher than that of the control.
 

Từ khoá / Keywords

Giống ngô lai VS6939
mật độ gieo
mức phân bón
Duyên hải Nam Trung bộ
Maize variety VS6939
planting density
fertilizer doses
South Central Coast