• ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG NGÔ VS6939 TẠI TỈNH NGHỆ AN

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG NGÔ VS6939 TẠI TỈNH NGHỆ AN

Xem các bài khác
Số trang của bài
83-87
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG NGÔ VS6939 TẠI TỈNH NGHỆ AN
 

Tên tác giả
Vũ Hoài Sơn
Category
Monthly Journal
Title

Effect of different fertilizer doses and planting densities on growth and grain yield of hybrid maize VS6939 in Nghe An province
 

Author
Vu Hoai Son
Tóm tắt

Thí nghiệm được tiến hành trong vụ Xuân năm 2018 tại tỉnh Nghệ An nhằm đánh giá ảnh hưởng của liều lượng phân bón và các mật độ trồng khác nhau đến các chỉ tiêu sinh lý và năng suất của giống ngô lai đơn ngắn ngày VS6939. Nghiên cứu dựa trên 4 mức phân bón N - P2O5 - K2O (120 - 100 - 80; 160 - 80 - 100; 160 - 120 - 100 và
180 - 100 - 100 kg/ha) và ba mật độ khác nhau (5,7; 6,1 và 7,6 vạn cây/ha). Năng suất cao nhất thu được là 70,97 tạ/ha ở mức phân bón 180 N - 100 P2O5 - 100 K2O và mật độ 6,1 vạn cây/ha, vượt đối chứng với mức phân bón 120 N - 100 P 2O5 - 80 K2O và mật độ 5,7 vạn cây/ha ở mức có ý nghĩa. Hiệu quả kinh tế của mức mật độ phân bón trên vượt rõ rệt so với công thức đối chứng, cao hơn 7,4 triệu/ha.
 

Abstract

A field experiment was conducted during Spring 2018 in the North Central of Vietnam to determine the effect of different fertilizer dose and planting densities on growth and grain yield of early mature hybrid maize VS6939. The treatments comprised of four N - P2O5 - K2O fertilizer doses (20 - 100 - 80; 160 - 80 - 100; 160 - 120 - 100 and 180 - 100 - 100 kg.ha-1) and three plant densities (57,000; 61,000 and 76,000 plants.ha-1). The highest grain yield
was 70.97 quintal.ha-1, recorded from those maize plots which were fertilized at 180 N - 100 P2O5 - 100 K2O and the crop was sown at planting density of 61,000 plants.ha-1. The above yield was higher than that of the control plot (fertilizer application of 120 N - 100 P2O5 - 80 K2O and planting density of 57,000 plant.ha-1) with statistical significance. The economic efficiency of the above fertilizer dose and planting density was significantly higher than that of the control by 7.4 mil.VND.
 

Từ khoá / Keywords

Giống ngô lai VS6939
mật độ gieo
mức phân bón
Nghệ An
VS6939
planting density
fertilizer dose
Nghe An province