• ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN, MẬT ĐỘ GIEO ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT SINH KHỐI CỦA HAI GIỐNG NGÔ CS71 VÀ NK7328

ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN, MẬT ĐỘ GIEO ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT SINH KHỐI CỦA HAI GIỐNG NGÔ CS71 VÀ NK7328

Xem các bài khác
Số trang của bài
40-43
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN, MẬT ĐỘ GIEO ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT SINH KHỐI CỦA HAI GIỐNG NGÔ CS71 VÀ NK7328

Tên tác giả
Kiều Xuân Đàm, Nguyễn Quang Minh, Kiều Quang Luận
Category
Monthly Journal
Title

Effect of fertilizer doses and planting density on growth, biomass yield of hybrid maize varieties CS71 and NK7328

Author
Kieu Xuan Dam, Nguyen Quang Minh, Kieu Quang Luan
Tóm tắt

Trong vụ Thu Đông 2019 tại hai huyện Đan Phượng và Ba Vì - Hà Nội đã tiến hành đánh giá ảnh hưởng của liều lượng phân bón, mật độ gieo đến khả năng sinh trưởng, năng suất sinh khối của hai giống ngô sinh khối CS71 và NK7328. Thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng của ba mức phân bón (140 kg N + 100 kg P2O5 + 120 kg K2O)/ha; (160 kg N - 120 kg P205 - 140 kg K2O)/ha; (180 kg N - l40 kg P2O - 160 kg K2O)/ha cùng nền 2500 kg phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh/ha và 5 mật độ trồng (9,8; 8,3; 7,6; 6,9; 6,4 vạn cây/ha). Các thí nghiệm được bố trí theo kiểu ô lớn, ô nhỏ với ba lần nhắc lại. Các mức phân bón và mật độ khác nhau đã ảnh hưởng khác nhau đến thời gian thu sinh khối, năng suất sinh khối và tỷ suất lợi nhuận của hai giống. Thời gian thu sinh khối của giống ngô CS71 và NK7328 kéo dài từ 1 đến 3 ngày khi tăng lượng phân bón. Giống ngô CS71 cho năng suất sinh khối và tỷ suất lợi nhuận cao nhất ở cả hai địa điểm, với lượng phân bón cho một ha là 2500 kg phân hữu cơ vi sinh + 180 kg N + 140 kg P205 + 160 kg K2O khi gieo ở mật độ 8,3 vạn cây/ha (60 ˟ 20 cm). Giống ngô NK7328 cho năng suất sinh khối và tỷ suất lợi nhuận cao nhất ở cả hai địa điểm với lượng phân bón cho 1 ha là 2500 kg phân hữu cơ vi sinh + 160 kg N + 120 kg P205 + 140 kg K2O khi gieo ở mật độ 8,3 vạn cây/ha (60 ˟ 20 cm).

Abstract

The effect of fertilizer doses and planting density on growth, development, biomass yield of hybrid maize CS71 and NK7328 was carried out in Autumn Winter crop of 2019, at Ba Vi - Hanoi and Dan Phuong - Hanoi. The field experiments were conducted with three doses of fertilizer (140 kg N + 100 kg P2O5 + 120 kg K2O; 160 kg N + 120 kg P205 + 140 kg K2O; 180 kg N + l40 kg P2O + 160 kg K2O per ha on the same basal application of 2500 kg/ha of organic-microbial fertilizer) combined with five planting densities (98; 83; 76; 69; 64 thousand plants per ha). The experiments were arranged in the split-plot design with 3 repetitions. The results showed that fertilizer doses and planting densities affected harvesting biomass time, biomass yield and profit margin of two varieties. The harvesting biomass time of two varieties CS71 and NK7328 lasted from 1 to 3 days along with increasing of fertilizer doses. At two studied sites, variety CS71 gave the highest biomass yield and profit margin under fertilizing of 180 kg N + 140 kg P205 + 160 kg K2O per ha and a basal application of 2500 kg organic-microbial fertilizer per ha and at planting density of 83 thousand plants per ha. At two studied sites, variety NK7328 gave the highest biomass yield and profit margin under fertilizing of 160 kg N + 120 kg P205 + 140 kg K2O per ha and a basal application of 2500 kg organic-microbial fertilizer per ha and at planting density of 83 thousand plants per ha.

Từ khoá / Keywords

Giống ngô
năng suất sinh khối
sinh trưởng
tỷ suất lợi nhuận
Biomass yield
growth
hybrid maize variety
profit margin