• ẢNH HƯỞNG CỦA KỸ THUẬT LÀM ĐẤT TRONG CƠ GIỚI HÓA ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA ĐẬU TƯƠNG TRONG VỤ THU ĐÔNG TẠI HƯNG HÀ, TỈNH THÁI BÌNH

ẢNH HƯỞNG CỦA KỸ THUẬT LÀM ĐẤT TRONG CƠ GIỚI HÓA ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA ĐẬU TƯƠNG TRONG VỤ THU ĐÔNG TẠI HƯNG HÀ, TỈNH THÁI BÌNH

Xem các bài khác
Số trang của bài
26-31
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA KỸ THUẬT LÀM ĐẤT TRONG CƠ GIỚI HÓA ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA ĐẬU TƯƠNG TRONG VỤ THU ĐÔNG TẠI HƯNG HÀ, TỈNH THÁI BÌNH

Tên tác giả
Vũ Ngọc Thắng, Vũ Thị Thúy Hằng, Lê Thị Tuyết Châm, Nguyễn Xuân Thiết, Phạm Thị Xuân, Trần Thị Trường
Category
Monthly Journal
Title

Effect of soil preparation technique in mechanization on growth and yields of soybean in Autumn - Winter season at Hung Ha, Thai Binh province

Author
Vu Ngoc Thang, Vu Thi Thuy Hang, Le Thi Tuyet Cham, Nguyen Xuan Thiet, Pham Thi Xuan, Tran Thi Truong
Tóm tắt

Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của kỹ thuật làm đất trong cơ giới hóa đậu tương tới đặc điểm sinh trưởng, sinh lý và năng suất của 2 giống đậu tương ĐT12 và ĐT26. Bốn kỹ thuật làm đất được áp dụng, gồm: (1) phay đất 1 lần, lên luống 1 lần (LĐ1); (2) phay 1 lần, lên luống 2 lần (LĐ2); (3) phay 2 lần, lên luống 1 lần (LĐ3); (4) phay 2 lần, lên luống 2 lần (LĐ4). Kết quả cho thấy các chỉ tiêu sinh trưởng như chiều cao cây, khả năng tích lũy chất khô, khả năng hình thành nốt sần có sự sai khác giữa các kỹ thuật làm đất. Bên cạnh đó, kỹ thuật làm đất cũng ảnh hưởng đến đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của 2 giống đậu tương ĐT12 và ĐT26. Kỹ thuật làm đất LĐ4 cho các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất đạt giá trị cao nhất, tuy nhiên không có sự sai khác có ý nghĩa so với kỹ thuật làm đất LĐ3 (phay 2 lần, lên luống 1 lần). Do đó, ngoài kỹ thuật làm đất LĐ4, kỹ thuật làm đất phay 2 lần, lên luống 1 lần (LĐ3) cũng có thể áp dụng ở giai đoạn chuẩn bị đất khi ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất đậu tương tại tỉnh Thái Bình. Nhìn chung, kỹ thuật làm đất LĐ3 và LĐ4 cho giống ĐT26 cho các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất cao hơn kỹ thuật LĐ1 và LĐ2 cho giống ĐT26, cũng như cao hơn so với giống ĐT12.

Abstract

This study evaluated the effect of soil preparation techniques in soybean mechanization on the growth, physiology and yields of two soybean varieties ĐT12 and ĐT26. Four soil preparation techniques were applied including: (1) 1 time of soil plowing and milling and 1 time of pulling the soil up into beds (LĐ1); (2) 1 time of soil plowing and milling and 2 times of pulling the soil up into beds (LĐ2); (3) 2 times of soil plowing and milling and 1 time of pulling the soil up into beds (LĐ3); (4) 2 times of soil plowing and milling and 2 times of pulling the soil up into beds (LĐ4). The results showed that there were significant differences in growth parameters such as plant height, dry weight of root and shoot, nodule number and weight among different soil preparation techniques. Besides, soil preparation techniques also affected the yields and yield components of ĐT12 and ĐT26. The soil preparation technique LĐ4 resulted in the best growth and yield for soybean, but there were no significantly statistical differences with soil preparation technique LĐ3. Therefore, it is possible to apply the soil preparation technique with 2 times of soil plowing and milling and 1 time of pulling the soil up into beds (LĐ3) for soybean mechanization cultivation in Thai Binh province. In general, preparation technique LĐ3 and LĐ4 for ĐT26 resulted in higher yield components and yields than LĐ1 and LĐ2 for ĐT26 as well as for ĐT12.

Từ khoá / Keywords

Đậu tương
kỹ thuật làm đất
cơ giới hóa
năng suất
sinh trưởng
Thái Bình
Soybean
soil preparation technique
mechanization
growth
yield
Thai Binh province