ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CÔNG THỨC XỬ LÝ KHÁC NHAU ĐẾN CHẤT LƯỢNG HẠT GIỐNG NGÔ

Xem các bài khác
Số trang của bài
87-93
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CÔNG THỨC XỬ LÝ KHÁC NHAU ĐẾN CHẤT LƯỢNG HẠT GIỐNG NGÔ
 

Tên tác giả
Nguyễn Hữu Hùng, Đỗ Văn Dũng, Lương Thái Hà, Hoàng Kim Thoa, Nguyễn Phương Thảo
Category
Monthly Journal
Title

Effect of different seed treatments on storability and seed quality of maize

Author
Nguyen Huu Hung, Do Van Dung, Luong Thai Ha, Hoang Kim Thoa , Nguyen Thi Thao
Tóm tắt

Phần lớn hạt giống ngô lai trên thế giới được xử lý bằng thuốc trừ nấm bệnh hoặc kết hợp thuốc trừ nấm và thuốc trừ sâu trước khi bảo quản. Lợi ích của việc xử lý là: Hạn chế sự lây lan nguồn bệnh; bảo vệ hạt giống tránh sự  m
nhập của côn trùng; tăng tỷ lệ nảy mầm; bảo vệ hạt giống tránh sự thâm nhập của côn trùng trong bảo quản. Nghiên cứu được thực hiện tại Viện Nghiên cứu Ngô với mục tiêu đánh giá ảnh hưởng của 7 công thức xử lý khác nhau đến chất lượng hạt giống ngô trong thời gian 6 tháng bảo quản ở điều kiện thường. Kết quả nghiên cứu cho thấy giữ các công thức xử lý khác nhau cho tỷ lệ nảy mầm và sức sống của hạt giống khác nhau, trong đó CT4 (Cruiser plus + Thiam-ethoxam + Copper oxychloride) duy trì được tỷ lệ nảy mầm cao hơn công thức CT1 (không xử lý) 5,0% và CT7 (Polymer + Thiam + ethoxam + Copper oxychloride) cao hơn CT1 5,7%.
 

Abstract

Most of hybrid maize seeds were treated with fungicides or combined fungicides and pesticides before planting and storage. The benefit of seed treatment is to limit the spread of pathogens, protection of seed from insect invasion, increase germination rate and prevent of insects infection during seed storage. The study was conducted at Maize Research Institute with the aim of assessing the effect of 7 different treatments on maize seed quality during 6 months of storage in normal conditions. The results showed that germination rate and vigour of maize seeds were affected by the treatments. Among them, the treatments CT7 (Polymer + Thiam + ethoxam + Copper oxychloride) and CT4 (Cruiser plus + Thiam-ethoxam + Copper oxychloride) maintained the germination rate were 5.7% and 5.0% respectively higher in comparison to treatment CT1 (untreated).
 

Từ khoá / Keywords

xử lý hạt giống
polymer
tỷ lệ nảy mầm
Seed treatment; polymer; germination rate